Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 37

protokols Nr. 1, 44. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabala daļai Jūrmalā, 36.līnija 1202

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Lauris Restaurant Service” 2011.gada 1.decembra iesniegumu ar lūgumu izsniegt izziņu par nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemesgabala Jūrmalā, 36.līnija 1202 nomātajai daļai 4719 kv.m platībā zemes nomas līguma reģistrācijai zemesgrāmatā vai mainīt lietošanas mērķi nomātai daļai, ja tas nepieciešams, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabals Jūrmalā, 36.līnija 1202 ar kadastra numuru 1300 002 1202 un platību 8096 kv.m ir ielas zemesgabals ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētiem lietošanas mērķiem: zemesgabala daļai 3377 kv.m platībā lietošanas mērķis ir 1101 – zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā, zemesgabala daļai 4719 kv.m platībā lietošanas mērķis ir 1105 – atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, 36.līnija 1202 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000018630 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 21.augusta lēmumu.

Saskaņā ar 2009.gada 8.jūlijā noslēgto Zemes nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/577, 2010.gada 20.augustā noslēgto Vienošanos Nr.1.1-16.3.1/657 par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 un 2011.gada 5.oktobrī noslēgto 2009.gada 8.jūlija zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/577 un 2010.gada 20.augusta vienošanās Nr.1.1-167.3.1/657 pārjaunojumu Nr.1.1-16.3.1/765 zemesgabala Jūrmalā, 36.līnija 1202 ar kopējo platību 8096 kv.m 0,5829 domājamās daļas 4719 kv.m platībā ir iznomātas sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Lauris Restaurant Service” autostāvvietas, tualetes (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1202 001) un īslaicīgas lietošanas kafejnīcas (būves kadastra apzīmējums 1300 002 1202 002) uzturēšanai un apsaimniekošanai.

2010.gada 20.augustā noslēgtajā Vienošanās Nr.1.1-16.3.1/657 par grozījumiem 2009.gada 8.jūlija nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/577 ir noteikta kafejnīcas uzturēšanai nepieciešamā zemes platība 1080 kv.m, par ko maksājumi tiek veikti no 1.janvāra līdz 31.decembrim.

Zemesgabala Jūrmalā, 36.līnija 1202 daļai 1080 kv.m platībā kadastra informācijas sistēmā reģistrētais lietošanas mērķis neatbilst zemes nomas līgumā noteiktajai izmantošanai.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 17.5.punktu un 18.punktu, Jūrmalas pilsētas pašvaldība ierosina lietošanas mērķa maiņu, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai nekustamā īpašuma daļas izmantošanai.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2. un 17.5.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, 36.līnija 1202 (kadastra Nr.1300 002 1202) ar kopējo platību 8096 kv.m noteikt lietošanas mērķus:

- Zemesgabala daļai 1080 kv.m platībā noteikt lietošanas mērķi 0801 – komercdarbības objektu apbūve;

- Zemesgabala daļai 3639 kv.m platībā noteikt lietošanas mērķi 1105 – atsevišķi izdalītas atklātas autostāvvietas;

- Zemesgabala daļai 3377 kv.m platībā noteikt lietošanas mērķi 1101 - zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF