Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 24. janvāra 38.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 26.janvārīNr. 39

protokols Nr. 1, 46. punkts

Par kompensācijas sertifikātu piešķiršanu
par pārbūvēto namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 31.jūlija lēmumu Nr.412 „Par namīpašuma denacionalizācijas atteikumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” ir nolemts nedenacionalizēt namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37, atstājot to PBU „Namu pārvalde „Majori”” valdījumā, un atzītas bijušā īpašnieka mantinieces I.R. S. tiesības likumā noteiktā kārtībā par dzīvojamām mājām lit.1 un lit.2, kas nav saglabājušās, jo ir pārbūvētas, saņemt kompensāciju, pamatojoties uz īpašuma novērtējumu uz tā nacionalizācijas brīdi.

Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2002.gada 06.augusta spriedumu lietā Nr.C31183799 43/02 ir apstiprināti 1998.gada 21.aprīlī mirušās I.R.Z. mantinieki: N. K. (personas kods ***) uz ½ domājamo daļu, I.E. (personas kods ***) un B. P.(personas kods ***), katrs uz ¼ domājamo daļu no I.R.Z.mantojuma.

Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 14.oktobra spriedumu lietā Nr.PAC-0016-10, 2010.gads, noraidīta B.P., I.E. un N.K. prasība par Jūrmalas pilsētas domes denacionalizācijas atteikuma lēmuma atcelšanu, dzīvokļu privatizācijas atzīšanu par spēkā neesošu, atcēlēja un dāvinājuma līguma atzīšanu par spēkā neesošiem un īpašuma tiesību atjaunošanu uz namīpašumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37 (lit.1 un lit.2).

Ņemot vērā minēto, un vadoties no Latvijas Republikas 1995 . gada 4.aprīļa likuma „Par privatizācijas sertifikātiem” 13.pantu un Pārejas noteikumu 9.punkta 2.apakšpunktu, Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 31.jūlija lēmumu Nr.412 „Par namīpašuma denacionalizācijas atteikumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37”, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2010.gada 14.oktobra spriedumu lietā Nr.PAC-0016-10, 2010.gads, Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra kompensācijas novērtējumu uz nacionalizācijas brīdi par ēkām lit.1 un lit.2 Ķemeru ielā 37, Nr.1.1-25/212, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt N.K., personas kods ***, dzīvo *** (pilnvarotā persona A.E., personas kods ***, dzīvo ***), piešķirto kompensācijas sertifikātu skaitu – 211 kompensācijas sertifikāti. Pamatojums – Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 31.jūlija lēmums Nr.412 un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra kompensācijas novērtējums Nr.1.1-25/212. Atcelts ar domes 2013.gada 24.janvāra 38.lēmumu

2. Apstiprināt I.E., personas kods ***, dzīvo *** (pilnvarotā persona A.E., personas kods ***, dzīvo ***), piešķirto kompensācijas sertifikātu skaitu – 105,5 kompensācijas sertifikāti. Pamatojums – Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 31.jūlija lēmums Nr.412 un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra kompensācijas novērtējums Nr.1.1-25/212.

3. Apstiprināt B.P., personas kods ***, dzīvo ***, piešķirto kompensācijas sertifikātu skaitu – 105,5 kompensācijas sertifikāti. Pamatojums – Jūrmalas pilsētas domes 1997.gada 31.jūlija lēmums Nr.412 „Par namīpašuma denacionalizācijas atteikumu Jūrmalā, Ķemeru ielā 37” un Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 12.janvāra kompensācijas novērtējums Nr.1.1-25/212.

4. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu tiesiskās reģistrācijas un datu bāzes nodaļai (A.Deičmane) šo lēmumu kopā ar kompensācijas sertifikātu veidlapu nosūtīt Valsts akciju sabiedrībai „Privatizācijas aģentūra” un kompensācijas sertifikātu saņēmēja norādītajai bankai.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF