Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 51

protokols Nr. 1, 58. punkts

Par ēku (būvju) nekustamā īpašuma
Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14.panta otro daļu un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmuma Nr.470 „Par ēku (būvju) nekustama īpašuma Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 5.punktu, kā arī, ņemot vērā to, ka I.S., personas kods ***, ir veikusi visu maksājumu Ls 6300 (seši tūkstoši trīs simti latu) apmērā par ēku (būvju) nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 1300 508 0019 Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4505 002 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar I.S., personas kods ***, par ēku (būvju) nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 1300 508 0019, Jūrmalā, Miera ielā 10 k-1, kas sastāv no garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 008 4505 002 pirkumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto pirkuma līgumu.

3. Apstiprināt ar lēmuma 1.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 26.janvāra lēmumu Nr.51

(protokols Nr.1, 58.punkts)

Izdevumu tāme

1. Samaksa par nekustamā īpašuma novērtējumu A/s „BDO” Ls 158,60

2. Samaksa par sludinājumu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 85,00

Kopā: Ls 243,60


Lejupielāde: DOC un PDF