Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 54

protokols Nr. 1, 61. punkts

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.235
„Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības kopīpašumā esošo dzīvojamo māju reālās sadales komisijas 2011.gada 11.oktobra lēmumu tika nolemts dispečerpunkta uzturēšanai piesaistīt zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļu 465 m2 platībā, 11 garāžu ēku uzturēšanai piesaistīt zemesgabala daļu 286 m2 platībā (t.i. katrai garāžas ēkai 26 m2) un noteikt koplietošanas ceļu 229 m2 platībā.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.513 „Par grozījumiem 2010.gada 5.augusta zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/617” noslēgta vienošanās par zemesgabala daļas 26 m2 platībā nomu O.Z. līdz 2015.gada 11.maijam garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 004 uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, kā arī ņemot vērā Pašvaldības kopīpašumā esošo dzīvojamo māju reālās sadales komisijas 2011.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2008.gada 21.oktobra lēmumu (protokols Nr.4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 12.maija lēmumā Nr.235 „Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai” un izteikt lēmuma 1.punktu šādā redakcijā:

„1. Nodot privatizācijai atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra numurs 1300 007 4907, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489196, daļu 26 m2 platībā no zemesgabala ar kopējo platību 980 m2, kas nepieciešama garāžas ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 507 4907 004 uzturēšanai. ”

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF