Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 55

protokols Nr. 1, 62. punkts

Par atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā,
Jelgavas ielā 5 daļas nodošanu privatizācijai

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemes komisijas 1998.gada 14.augusta lēmumu Nr.1429 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5” izveidots zemesgabals 980 m2 platībā garāžu ēku un dispečerpunkta uzturēšanai. Dispečerpunkta uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala daļa 462 m2 platībā, garāžu ēku uzturēšanai nepieciešamā zemesgabala daļa 362 m2 platībā un koplietošanas ceļš 156 m2 platībā.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem apbūvētajiem zemesgabaliem”, noteikts, ka Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošas un uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrējamas apbūvētas zemes vienības, kuras atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 31.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu un dispečerpunktu Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra Nr. 1300 007 4907 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000489196. Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 6.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz garāžas ēku Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra numurs 1300 507 4902 nostiprinātas T. D., zemesgrāmatu nodalījums Nr.4869.

Jūrmalas pilsētas domē 2006.gada 25.augustā ir saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/292 G.G. privatizācijas ierosinājums un 2006.gada 31.augustā saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā ar Nr.538/601 garāžu īpašnieku kolektīvais privatizācijas ierosinājums un 2009.gada 25.februārī saņemts T.D. iesniegums (lietas Nr.1.1-39/808-D) par iznomātās zemesgabala daļas privatizāciju.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 26.marta lēmumu Nr.232 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas nomas līguma pārtraukšanu un noslēgšanu ar T.D.” noslēgts zemesgabala daļas 50 m2 platībā nomas līgums ar T.D. līdz 2019.gada 26.martam garāžas ēkas Nr.4B (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būvju kadastra Nr.011) uzturēšanai.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 24.novembra lēmumu Nr.520 „Par grozījumiem 2009.gada 29.aprīļa zemes nomas līgumā Nr.1.1-16.3.1/305” noslēgta vienošanās par zemesgabala daļas 26 m2 platībā nomu T.D. līdz 2019.gada 26.martam garāžas ēkas Nr.4B (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būvju kadastra Nr.011) uzturēšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 71.pantu, Latvijas Republikas likumu „Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 8., 9., 10. un 30.pantu un Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām”, kā arī ņemot vērā Pašvaldības kopīpašumā esošo dzīvojamo māju reālās sadales komisijas 2011.gada 11.oktobra sēdes lēmumu (protokols Nr.2) un Jūrmalas pilsētas domes Privatizācijas komisijas 2008.gada 21.oktobra lēmumu (protokols Nr.4), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5, kadastra numurs 1300 007 4907, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000489196, daļu 26 m2 platībā, no zemesgabala ar kopējo platību 980 m2, kas nepieciešama garāžas ēkas Nr.4B (saskaņā ar inventarizācijas dokumentiem būvju kadastra Nr.011) uzturēšanai.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē atsevišķa apbūvēta zemesgabala Jūrmalā, Jelgavas ielā 5 daļas privatizācijas paziņojumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF