Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 26.janvārīNr. 60

protokols Nr. 1, 67. punkts

Par 2011.gada 11.aprīļa zemes nomas līguma Nr.1.1-16.3.1/347
pārjaunošanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40”

Ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2005.gada 5.augusta lēmumu Nr.227 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jūras ielā 40 B” izveidots zemesgabals Jūras ielā 40 B 516 m2 platībā pašvaldības funkciju pildīšanai – pilsētas attīstībai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2010.gada 15.maija lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Jūras ielā 40 B, kadastra Nr.1300 009 2922, nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums 100000476032.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta 2010.gada 13.oktobra spriedumu lietā Nr.SKC-197/2010, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumu Nr.809 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40 B nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss” un Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 6.janvāra lēmumu Nr.13 „Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 2.decembra lēmumā Nr.809 „Par zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40 B nomas līguma noslēgšanu ar akciju sabiedrību „Fēnikss”” zemesgabals iznomāts līdz 2015.gada 2.decembrim komercdarbības veikšanai.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2011.gada 31.maija sēdes lēmumu (protokols Nr.7), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pārjaunot 2011.gada 11.aprīlī ar akciju sabiedrību „Fēnikss” (vienotais reģistrācijas numurs 42803003192) noslēgto zemesgabala Jūrmalā, Jūras ielā 40 B, kadastra Nr.1300 009 2922, ar kopējo platību 516 m2, nomas līgumu Nr.1.1-16.3.1/347 ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „B-40” (vienotais reģistrācijas numurs 40103412868).

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto līgumu.

3. Ja divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas līgums netiek noslēgts jaunā nomnieka vainas dēļ, šis lēmums zaudē spēku.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF