Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

2012.gada 3.maijāNr. 232

protokols Nr. 7, 13. punkts

Par dalību projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma
komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 2.punktu un ievērojot Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projektā „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIVERWAYS”, kas paredz labiekārtot atpūtas vietu Ezeru ielas galā, Jūrmalā, izveidojot sakārtotu vietu ūdens tūristu, atpūtnieku un makšķernieku vajadzībām.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot projektam nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu projekta galvenajam partnerim – Kurzemes plānošanas reģionam.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļai uzdot apsaimniekot atpūtas vietu Ezeru ielas galā pie Lielupes, kā arī pieprasīt 2013.gada budžetā apsaimniekošanas darbiem nepieciešamo finansējumu.

4. Jūrmalas pilsētas domes Būvniecības nodaļai 2013.gada budžetā pieprasīt nepieciešamo finansējumu atpūtas vietas piebraucamā ceļa sakārtošanai Ezeru ielas posmā no Slokas ielas līdz atpūtas vietai pie Lielupes.

5. Noteikt projekta kopējās izmaksas Ls 18 096 (EUR 25 748) (Jūrmalas pilsētas domes kā projekta partnera budžets), saskaņā ar pielikumu, t.sk. attiecināmā summa Ls 14 197 (EUR 20 200), kur Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums Ls 11 783 (EUR 16 766) jeb (83%), valsts budžeta dotācija Ls 710 (EUR 1 010) (5%), bet Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums Ls 1 704 (EUR 2 424) (12%). Neattiecināmā summa, kuru sedz Jūrmalas pilsētas dome, sastāda Ls 3 899 (EUR 5 548). Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

6. Naudas plūsmas izmaiņas tiek precizētas ar kārtējā gada pašvaldības budžetu.

7. Projekta priekšfinansējumu Ls 11 854 (EUR 16 867) apmērā, saskaņā ar pielikumu, segt no Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada budžeta. Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

8. Projekta ieviešanu uzdot Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai (projekta vadītājs – Ekonomikas un attīstības nodaļas projektu administrators Jānis Artemjevs). Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 3.maija lēmumu Nr.232

(Protokols Nr.7, 13.punkts)

Grozīts ar domes 2013.gada 22.augusta 491.lēmumu

Projekta „Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIWERWAY” finansēšanas plāns

Projekta īstenotājs: Jūrmalas pilsētas dome

Projekta nosaukums: Ūdens tūrisma kā dabas un aktīvā tūrisma komponentes attīstība Latvijā un Igaunijā/RIWERWAYS

Funkcionālās klasifikācijas kods: 06.600

Kopējais projekta finansējums saskaņā ar apstiprināto projekta pieteikumu: Ls 18 096, t.sk, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums Ls 11 783 (83%), valsts budžeta dotācija Ls 710 (5%), JPD līdzfinansējums Ls 1704 (12%), neattiecināmās izmaksas Ls 3899

2013.gads

Turpmākie projekta īstenošanas gadi budžeta gadu griezumā

Pozīcija/gads

1.ceturk.

2.ceturk.

3.ceturk.

4.ceturk.

Kopā

2014.

2015.

2016.

Ls

EUR

LS

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

Ls

EUR

IEŅĒMUMI kopā

0

0

0

0

18 096

25 748

18 096

25 748

11 783

16 766

71

101

0

0

Atlikums perioda sākumā, t.sk

no pašvaldības budžeta

no valsts budžeta

no ES fonda

no ārvalstu finanšu palīdzības

Priekšfinansējums no pašvaldības budžeta

11 854

16 867

11 854

16 867

Līdzfinasējums no pašvaldības budžeta

1 704

2 424

1 704

2 424

Pašvaldības budžeta līdzekļi neattiecināmo izmaksu veikšanai

3 899

5 548

3 899

5 548

Pašvaldību no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti ES politiku instrumentu un pārējāsārvalstu finanšu palīdzībaslīdzfinasētajiem projektiem (pasākumiem) (18.6.3.0.)

639

909

639

909

11 783

16 766

71

101

Ieņēmumi no citu valstu finanšu palīdzības programmu īstenošanas (21.1.9.2.)

Pārējie šajā klasifikācijā iepriekš neklasificētie ieņēmumi (21.4.2.0.)

Pašvaldību saņemtie transferti no citām pašvaldībām (19.2.0.0.)

Pārējie pašvaldību saņemtie valsts budžeta iestāžu transferti (18.6.9.0.)

IZDEVUMI kopā

18 096

25 748

18 096

25 748

Atlikums perioda beigās, t.sk:

0

0

0

0

11 783

16 766

71

101

atlikums projekta turpmākai īstenošanai F22010000 bankā

pašvaldības līdzekļi F22010000 bankā

11 783

16766

71

101