Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 274

protokols Nr. 8, 8. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7
„Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita
(darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 13.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošo noteikumu Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums” II nodaļas 19.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 26.janvāra lēmumā Nr.7 „Par Jūrmalas pašvaldības darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu” un lēmuma 32.pielikumu (informatīvi - Jūrmalas pilsētas pašvaldības policija) izteikt šādā redakcijā:

Amata nosaukums

Skaita vienības

Amata likme

Amatalga

Priekšnieks

1.00

1157

1157

Priekšnieka vietnieks

1.00

860

860

Galvenais grāmatvedis

1.00

628

628

Grāmatvedis

1.00

553

553

Jurists

1.00

560

560

Dežūrdienesta priekšnieks

1.00

610

610

Saimniecības vadītājs

1.00

553

553

Vecākais inspektors - lietvedis

1.00

525

525

Inspektors - lietvedis

2.00

515

1030

Vecākais inspektors 8 st.

6.00

553

3318

Inspektors 8 st.

2.00

465

930

Vecākais inspektors 24 st.

4.00

553

2212

Inspektors 24st.

20.00

425

8500

Inspektors 12st.

11.00

465

5115

Medicīnas māsa

4.00

385

1540

Glābšanas dienesta vadītājs

1.00

500

500

Vecākais glābējs uz ūdeņiem

6.00

298

1788

Glābējs uz ūdeņiem

18.00

278

5004

Glābējs uz ūdeņiem (sezonas)

8.00

254

2032

Apkopējs

2.00

202

404

Apkopējs

1.00

200

200

Apkopējs (sezonas)

4.00

200

800

Sētnieks

1.00

200

200

Kopā

98.00

39019

2. Grozījumi lēmuma 32.pielikumā stājas spēkā ar 2012.gada 1.augustu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF