Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 276

protokols Nr. 8, 10. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531
„Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā

Ievērojot Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 30.novembra noteikumu Nr.1375 „Noteikumi par rūpnieciskās zvejas limitiem un to izmantošanas kārtību piekrastes ūdeņos”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 11.augusta noteikumu Nr.918 „Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas tiesību izmantošanas kārtību”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmuma Nr.531 „Par rūpnieciskās zvejas rīku skaita limita sadali Rīgas jūras līča piekrastē” pielikumā:

1. Svītrot 50., 78., 94.punktu, jo nav noslēgti rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumi.

2. Papildināt 33.punktu saskaņā ar šī lēmuma 1.pielikumu.

3. Papildināt ar 97. un 98.punktu saskaņā ar šī lēmuma 2.pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis1.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.276

(protokols Nr.8, 10.punkts)

Nr.p.k.

Iesnieguma datums, Nr.

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods.

Adrese

Zivju tīkls

Reņģu tīkls

Lucīšu murds

Zivju murds

Reņģu stāvv.

Zivju āķi

33.

14.11.2011. Nr.1.1-39/6848-R

I.R.

***

Jūrmala, ***

-

1

-

-

-

-

Piešķirts no gada sākuma

Limits 2012.

2012.gada limita atlikums

102

85

40

4

13

1200

105

85

40

18

15

1200

3

-

-

14

2

-2.pielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.276

(protokols Nr.8, 10.punkts)

Nr.p.k.

Iesnieguma datums, Nr.

Nomnieks (juridiska vai fiziska persona)

Personas kods

Adrese

Zivju tīkls

Reņģu tīkls

Lucīšu murds

Zivju murds

Reņģu stāvv.

Zivju āķi

97.

29.05.2012.

Nr.1.1-39/4440-K

R.K.

***

Jūrmala,

***

1

-

-

-

-

-

98.

15.12. 2011.

Nr.1.1-39/7596-V

R.V.

***

Babītes pag.

***

1

-

-

-

-

-

Piešķirts no gada sākuma

Limits 2012.

2012.gada limita atlikums

104

85

40

4

13

1200

105

85

40

18

15

1200

1

-

-

14

2

-


Lejupielāde: DOC un PDF