Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 288

protokols Nr. 8, 23. punkts

Par līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību
„Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””
par sadzīves atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā „Janvāri”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 1.punktu un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 18. augusta noteikumus Nr.667 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.1.2.2.apakšaktivitāti „Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība” 13.punktu, ievērojot Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra lēmumu Nr.532 „Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” dalību ES Kohēzijas fondā un galvojuma sniegšanu līdzfinansējuma saņemšanai”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Noslēgt ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra”” līgumu par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Janvāri” Laidzes pagastā, Talsu novadā saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.288

(protokols Nr.8, 23.punkts)

LĪGUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANU -

SADZĪVES ATKRITUMU APGLABĀŠANU POLIGONĀ „Janvāri”

Tukumā, 2012.gada ____________

Jūrmalas pilsētas dome , tās priekšsēdētāja Gata Trukšņa personā, kurš darbojas uz likuma „Par pašvaldībām” (62.panta 4.punkta) pamata, turpmāk tekstā -Pakalpojuma ņēmējs, no vienas puses un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība „Piejūra””, reģistrēta Latvijas Republikas Komercreģistrā ar Nr.***, tās valdes priekšsēdētājas I.R. personā, kurš rīkojas saskaņā ar sabiedrības Statūtiem un Pilnvaru, turpmāk tekstā – Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, no otras puses, savstarpēji vienojoties, noslēdz šādu Līgumu:

1. Līguma vispārīgie noteikumi un priekšmets

1.1. Līguma priekšmets – sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonā ”Janvāri” Laidzes pagastā, Talsu novadā.

1.2. Pakalpojuma ņēmējs piešķir Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ekskluzīvas tiesības sniegt sabiedrisko pakalpojumu – Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā ‘’Janvāri’’ Laidzes pagastā, Talsu novadā.

1.3. Pakalpojuma ņēmējs uzdod un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem apņemas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā savākto sadzīves atkritumu apglabāšanu poligonā „Janvāri” Laidzes pagastā Talsu novadā.

2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumi un tiesības

2.1. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākums ir sniegt sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonā ‘’Janvāri” pakalpojumus, atbilstoši normatīvajos aktos paredzētajām prasībām.

2.2. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par savu pamatlīdzekļu un tehniskā aprīkojuma uzturēšanu un atjaunošanu, lai nodrošinātu šā līguma 2.1.punkta izpildi.

2.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja bilancē un pamatkapitālā ir visi nepieciešamie pamatlīdzekļi un citi aktīvi, lai varētu nodrošināt šā līguma 2.1. punkta izpildi.

2.4. Lai nodrošinātu šā līguma 2.1. punktā noteikto sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs var saņemt atlīdzības maksājumus, kas ir investīcijas sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas infrastruktūrā. Atlīdzības maksājumu aprēķināšana, kontrole un pārskatīšana, kā arī atlīdzības maksājuma pārmaksas novēršana un atmaksāšana notiek atbilstoši Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas nosaka prasības ES fondu līdzekļu piesaistīšanai ieguldījumiem sabiedrisko pakalpojumu – sadzīves atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos – sniedzēju infrastruktūrā, šādu projektu īstenošanas kārtībai, kā arī neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanai un atmaksāšanai.

2.5. Ja līgums, beidzoties tā termiņam, netiek pagarināts, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir pienākums Pakalpojuma ņēmējam atmaksāt no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu, kuri izveidoti (iegūti) saņemot šā līguma 2.4.punktā paredzētos atlīdzības maksājumus, nolietojuma (amortizācijas) daļu, kura līdz līguma darbības termiņa beigām, nebija un atbilstoši normatīvajiem aktiem nevarēja būt atskaitīta.

3. Līguma termiņš

Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir noslēgts uz laiku līdz 2020.gada 2.maijam.

4. Norēķini

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs iekasē samaksu, atbilstoši Sabiedriskā pakalpojuma Regulatora noteiktiem tarifiem.

5. Pakalpojuma ņēmēja pienākumi un tiesības

5.1. Pakalpojuma ņēmējs apņemas nodrošināt Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju ar informāciju par komersantu, kas veic vai arī veiks sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, par Pakalpojuma ņēmēja administratīvās teritorijas robežās radīto sadzīves atkritumu sastāvu un daudzumu.

5.2. Pakalpojuma ņēmējs apņemas nodrošināt, ka tā administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas veicējam, līgumā ar pašvaldību par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas (savākšanas, pārvadāšanas) pakalpojuma sniegšanu būs uzlikts par pienākumu apglabāšanai paredzēto sadzīves atkritumu daļu nogādāt sadzīves atkritumu šķirošanas-pārkraušanas stacijā vai atkritumu poligonā „Janvāri” Laidzes pagastā, Talsu novadā.

6. Citi noteikumi

6.1. Jautājumi, kuri nav paredzēti šajā Līgumā, tiek lemti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

6.2. Visus strīdus vai domstarpības, ja tādas radīsies pēc šī Līguma parakstīšanas, Līdzēji risina sarunu ceļā, bet, ja vienošanos nav iespējams panākt, tad likumos un normatīvajos aktos noteiktā kārtībā vai tiesas ceļā.

7. Līguma grozīšana

7.1. Šo Līgumu var grozīt, tikai Pakalpojuma ņēmējam un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam vienojoties, noformējot izmaiņas rakstiski, kā arī likumā noteiktā kārtībā ar tiesas nolēmumu.

7.2. Šis Līgums sastādīts uz 2 (divām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pakalpojuma ņēmēja, bet otrs – pie Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja.

8. Līgumslēdzēju pušu rekvizīti

Jūrmalas pilsētas dome

Reģistrācijas № 90000056357

Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015

A/S Citadele banka (Kods: PARX22LV)

Konta nr.LV84PARX0002484572001

_______________________________


Lejupielāde: DOC un PDF