Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 305

protokols Nr. 8, 47. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 1

Izskatot A.K. (personas kods ***, dzīvo ***) Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 7.maijā reģistrēto iesniegumu ar Nr.1.1-39/3967-K par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 1, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabalam Jūrmalā, Gulbju ielā 1 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0501 – dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citu rekreācijas nozīmes objektu teritorija.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Gulbju ielā 1 nostiprinātas A.K. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0050 3379, pamatojoties uz Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesas palātas 2011.gada 10.novembra spriedumu lietā Nr.C04312708; PAC-0386.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Gulbju ielā 1 atrodas „Priežu parka” rajonā ar apbūvi, kur primārais izmantošanas veids ir savrupmāja priežu parkā, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Gulbju ielā 1 (kadastra apzīmējums 1300 015 1816) ar zemesgabala kopējo platību 2759 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi 0601 – individuālo dzīvojamo māju apbūve.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF