Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 308

protokols Nr. 8, 52. punkts

Par dzīvojamās mājas Jūrmalā,
Emīla Dārziņa ielā 4 pārvaldīšanas tiesību nodošanu

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 6568 kv.m (kadastra apzīmējums 1300 026 5602) īpašuma tiesības Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļā ir nostiprinātas G.K. (42/25000 d.d.), A.Ž. (6979/25000 d.d.), J.N. (14979/2500 d.d.) un M.Č. (3/25 d.d.).

Uz zemesgabala atrodas: 8 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 001, viendzīvokļa dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 002, 12 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 003, 8 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 004, viendzīvokļa dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 005, 10 dzīvokļu dzīvojamā māja ar kadastra apzīmējumu 1300 026 5602 006 un tajās esošajām nedzīvojamām telpām.

Nedzīvojamās telpas Nr.601, Nr.604, Nr.607, Nr.609, Nr.614, Nr.615, Nr.617, Nr.621, Nr.622, Nr.624, Nr.629, Nr.638 un tām piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 27.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 51.panta trešo, piekto, sesto, astoto daļu, ņemot vēra 2012.gada 28.maija pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” vēstuli Nr.1/373, ievērojot to, ka strīdi par īres un apsaimniekošanas maksām, kā arī par nepieciešamajiem ieguldījumiem ēkā un uzkrājumiem, ir izskatāmi vispārējās jurisdikcijas tiesā atbilstoši Latvijas Republikas Civilprocesa likuma normām, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot dzīvojamās mājas Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 pārvaldīšanas un apsaimniekošanas tiesības Biedrībai „Emīla Dārziņa 4” (reģistrācijas Nr.***).

2. Pilnvarot privatizējamo pašvaldības sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks” organizēt un nodot Biedrībai „Emīla Dārziņa ielā 4” lēmuma 1.punktā minēto īpašumu.

3. Pilnvarot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoru slēgt ar Biedrību „Emīla Dārziņa 4” pilnvarojuma līgumu par dzīvojamā māja Jūrmalā, Emīla Dārziņa ielā 4 nedzīvojamām telpām Nr.601, Nr.604, Nr.607, Nr.609, Nr.614, Nr.615, Nr.617, Nr.621, Nr.622, Nr.624, Nr.629, Nr.638 turpmāko pārvaldīšanas un apsaimniekošanas kārtību.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF