Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 7.jūnijāNr. 311

protokols Nr. 8, 55. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā,
Kaugurciema ielā 46-601 pirkumu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 34.panta otro daļu, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.469 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 atsavināšanu” apstiprināto izsoles noteikumu 6. un 9.punktu, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Izsoles komisijas 2012.gada 10.maija protokolu Nr.8-7/2 un to, ka B.S. (personas kods ***) ir veikusi visu maksājumu Ls 13020 (trīspadsmit tūkstoši divdesmit latu) apmērā par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 ar kadastra numuru 1300 900 6085 pirkumu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt 2012.gada 10.maijā notikušās nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 ar kadastra numuru 1300 900 6085 izsoles rezultātus.

2. Noslēgt līgumu ar B.S. (personas kods ***) par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Kaugurciema ielā 46-601 ar kadastra numuru 1300 900 6085, kas sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.601 kopējā platībā 305,4 m2, kopīpašuma 3054/3487 domājamām daļām no daudzdzīvokļu mājas un 616/1000 domājamām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 1300 019 1606, kopējā platība 1066 m2), pirkumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) septiņu dienu laikā sagatavot lēmuma 2.punktā minēto pirkuma līgumu.

4. Apstiprināt ar lēmuma 2.punktā minētās mantas atsavināšanu saistītos izdevumus saskaņā ar pielikumu.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 7.jūnija lēmumu Nr.311

(protokols Nr.8, 55.punkts)

Izdevumu tāme

1.Samaksa AS „BDO” par īpašuma novērtējumu Ls 183,00

2.Samaksa par 2 sludinājumiem laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” Ls 170,00

3.Samaksa SIA „Gurita” par reklāmas baneri Ls 31,11

Kopā: Ls 384,11


Lejupielāde: DOC un PDF