Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 332

protokols Nr. 9, 3. punkts

Par dalību Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu
atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā –
atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai”

Ievērojot Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursa „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” nosacījumus, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piedalīties Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātajā konkursā „Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana transporta sektorā – atbalsts elektromobiļu un to uzlādes infrastruktūras ieviešanai” ar projektu „Elektromobiļu un to uzlādes staciju ieviešana Jūrmalā”, kas paredz iegādāties speciālus elektromobiļus Pašvaldības policijas, glābšanas dienesta un domes administrācijas vajadzībām, kā arī izveidot to uzlādes stacijas Jūrmalas pilsētā, veicinot siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanu Jūrmalas pilsētā.

2. Jūrmalas pilsētas domes Ekonomikas un attīstības nodaļai uzdot projekta pieteikuma sagatavošanu un iesniegšanu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, atbilstoši izsludinātajam projektu konkursam.

3. Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijai, Saimniecības nodaļai un Būvniecības nodaļai piedalīties un sniegt savus priekšlikumus un informāciju par projekta pieteikuma veidlapas izstrādi.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF