Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 334

protokols Nr. 9, 5. punkts

Par sociālo dzīvojamo telpu
īres līgumu noslēgšanu un pagarināšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām”, un vadoties no Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 12.augusta lēmuma Nr.786 „Par nolikuma par sociālām dzīvojamām mājām un kārtības, kādā personas reģistrē un uzskaita sociālās mājas dzīvokļu rindā apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt T. U. (personas kods ***) - 2 cilvēki (dzimšanas gads, meita dzimšanas gads) sociālās dzīvojamās platības īres līgumu Jūrmalā, *** uz 6 mēnešiem.

2. Pagarināt E. G. (personas kods ***) - 2 cilvēki (dzimšanas gads, dēls dzimšanas gads) sociālās dzīvojamās platības īres līgumu Jūrmalā, *** uz 6 mēnešiem, īres un komunālos maksājumus maksāt 100%.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes vadītājai L.Grobiņai.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF