Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 335

protokols Nr. 9, 6. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.decembra lēmumā Nr.66
„Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.14 „Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolas nolikums” 86.3.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 17.decembra lēmuma Nr.66 „Par maksas pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskolā” pielikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Platība, m2

Mērvienība

Maksa, Ls

2.

Telpu noma vasaras nometnei (Lielupes ielā 21)

2.1.

Klases telpa (ar nakšņošanas inventāru)

66,0

1 diennakts

21,66

2. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens”.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF