Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 28.jūnijāNr. 336

protokols Nr. 9, 7. punkts

Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis”

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļu, Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 29.janvāra nolikuma Nr.7 „Jūrmalas pilsētas sākumskolas „Taurenītis” nolikums” XI nodaļas 69. un 70.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt sākumskolas „Taurenītis” maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Pilnvarot iestādes vadītāju (S.Limba) noslēgt telpu nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

5. Uzdot iestādes vadītājam (S.Limba) apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

7. No lēmuma 1.un 2.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

7.1 Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

7.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi.

8. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informācijas biļetens”.

9. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

10. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 16.decembra lēmums Nr.815 „Par maksas pakalpojumiem sākumskolā „Taurenītis””.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.336

(protokols Nr.9, 7.punkts)
Grozīts ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu

Sākumskolas „Taurenītis" maksas pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa bez PVN

1 .

Telpu noma

1.1.
Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu

sporta zāle

stunda

18.33

1.2.
Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu

aerobikas zāle

stunda

6.63

1.3.
Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu

saunas komplekss

stunda

6.99

1.4.
Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu

trenažieru zāle

stunda

2.05

1.5.

logopēdiskais kabinets

stunda

0.83

1.6.

ēdamzāle

stunda

4.18

1.7.

mūzikas zāle

stunda

2.99

1.8.

klases telpa(lielā)

stunda

2.92

1.9.

klases telpa (mazā)

stunda

1.82

2 .

Noma nometnēm

2.1.
Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu

aerobikas zāle

diennakts

55.68

2.2.
Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 11.jūnija 227.lēmumu

aerobikas zāle

diena

27.84

2.3.

klases telpa (lielā)

diennakts

23.28

2.4.

klases telpa (mazā)

diena

11.64

2.5.

nakšņošanas inventārs (gulta, skapītis, gultas veļa)

persona/diennakts

2.50

3 .

Automašīnas „Mazda 323”noma

stunda

0.40

4 .

Pagarinātās dienas grupas nodarbības

izglītojamais/mēnesī

20.00


Lejupielāde: DOC un PDF