Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 17.septembra 368.lēmumu

2012.gada 28.jūnijāNr. 337

protokols Nr. 9, 8. punkts

Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola
skolas maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikuma Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums” 66.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņa ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Uzdot iestādes vadītājam A.Ļeonovam apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

5. Pilnvarot Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas direktoru A.Ļeonovu noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

7. No lēmuma pielikuma 3.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

7.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

7.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

7.3 Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas profesionālo sporta grupu izglītojamie ar Sporta Meistara, Sporta Meistara Kandidāta, I sporta klasi, U-17;

7.4. Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas audzēkņi, kuri ir Latvijas izlases dalībnieki;

7.5. Jūrmalas pilsētas bērni no maznodrošinātām un trūcīgām ģimenēm, uzrādot apliecinošu dokumentu.

8. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

9. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

10. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.172 „Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

(paraksts)

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.337

(protokols Nr.9, 8.punkts)

Maksa par pakalpojumiem Jūrmalas peldēšanas un futbola skolā

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa (latos)

bez PVN

1.

Apmeklējums

1.1.

Lielais baseins - 45 min.

1.1.1.

skolēni *

1.1.1.1.

darba dienās no plkst.18.30 līdz 21.00

1 persona

1.21

1.1.1.2.

sestdienās no plkst.14.30 līdz 19.00

1 persona

0.86

1.1.1.3.

svētdienās no plkst.10.00 līdz 17.00

1 persona

1.21

1.1.2.

pieaugušie:

1.1.2.1.

darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00

1 persona

1.48

1.1.2.2.

darba dienās no plkst.18.30 līdz 21.00

1 persona

1.96

1.1.2.3.

sestdienās no plkst.14.30 līdz 19.00

1 persona

1.96

1.1.2.4.

svētdienās no plkst.10.00 līdz 17.00

1 persona

1.96

1.1.3.

ģimene:

1.1.3.1.

vecāks (katrs)

1 persona

1.10

1.1.3.2.

bērns

1 persona

0.96

1.1.4.

pensionāri, dienas nodaļas studenti, visu grupu invalīdi (*)

1 persona

0.96

1.2.

Mazais baseins - 45 min.

1.2.1.

apmācība ar treneri (bērns + vecāks)

2 personas

1.61

1.2.2.

pieaugušie bez trenera

1 persona

1.61

1.3.

Trenažieru zāle - 60 min .

1.3.1.

skolēni *

1.3.1.1.

darba dienās no plkst.8.00 līdz18.00

1 persona

0.43

1.3.1.2.

darba dienās no plkst.18.00 līdz 21.00

1 persona

0.63

1.3.1.3.

sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 17.00

1 persona

0.63

1.3.2.

pieaugušie

1 persona

1.03

1.3.3.

dienas nodaļas studenti, visu grupu invalīdi (*)

1 persona

0.55

1.4.

Vingrošanas zāle - 60 min.

1.4.1.

pieaugušais

1 persona

1.05

1.4.2.

students*

1 persona

0.57

1.4.3.

skolēni *

1 persona

0.53

2.

Noma

2.1.

lielā baseina viena celiņa noma

2.1.1.

darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00

60 min.

6.46

2.1.2.

vakaros no plkst.18.30 līdz 21.00,

sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 17.00

60 min.

7.89

2.2.

Vingrošanas zāles noma

60 min.

4.03

3.

Abonements 10 apmeklējumiem**

3.1.

lielais baseins

3.1.1.

pieaugušie

3.1.1.1.

darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00

1 persona /45 min.

6.70

3.1.1.2.

vakaros no plkst.18.30 līdz 21.00,

sestdienās, svētdienās no plkst.10.00 līdz 17.00

1 persona /45 min.

12.44

3.1.2.

dienas nodaļas studenti*

1 persona /45 min.

6.70

3.1.3.

ģimene

1 persona /45 min.

19.13

3.2.

trenažieru zāle

3.2.1.

pieaugušie

1 persona /60 min.

8.69

3.2.2.

pieaugušie

1persona / 1 mēnesi/ bez laika ierobežojuma

10.95

3.2.3.

dienas nodaļas studenti*

1 persona /60 min.

7.11

3.3.

vingrošanas zāle

1 persona /60 min.

8.10

3.4.

kopējais abonements (trenažieru zāle + baseins)

3.4.1.

pieaugušie

1 persona /60 min. + 45 min.

15.39

3.4.2.

dienas nodaļas studenti un invalīdi *

1 persona /60 min. + 45 min.

13.81

4.

Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas izglītojamā dalības maksa

4.1.

sporta grupas izglītojamais

mēnesī

6.61

4.2.

profesionālās sporta grupas izglītojamais ar II sporta klasi

mēnesī

3.31

4.3.

sporta grupas izglītojamais – ģimenes otrais bērns *

mēnesī

3.31

4.4.

sporta grupas izglītojamais – ģimenes trešais un nākamie bērni*

mēnesī

0.00

5.

Kioska preču uzcenojums

%

30%

*) uzrādot apliecinošu dokumentu

**) abonementa derīguma laiks - divi mēneši


Lejupielāde: DOC un PDF