Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 5.marta 83.lēmumu

2012.gada 28.jūnijāNr. 338

protokols Nr. 9, 9. punkts

Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas
(Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu, Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 14.janvāra nolikuma Nr.2 „Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas nolikums” 66.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Jūrmalas Pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem ieskaitīt Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas maksas pakalpojumu kontā un izlietot saskaņā ar apstiprināto budžeta tāmi.

4. Uzdot iestādes vadītājam A.Ļeonovam apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

5. Pilnvarot Jūrmalas Peldēšanas un futbola skolas direktoru A.Ļeonovu noslēgt nomas līgumus saskaņā ar apstiprinātajiem izcenojumiem.

6. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Izglītības jautājumu komitejas priekšsēdētājam I.Ančānam.

7. No lēmuma pielikuma 3.punktā noteiktās maksas par pakalpojumiem atbrīvoti:

7.1. Jūrmalas pilsētas domes organizētie pasākumi;

7.2. pašvaldības dibinātu budžeta iestāžu organizētie pasākumi uz iesnieguma pamata, kas saskaņots ar Jūrmalas pilsētas domi;

7.3. Jūrmalas skolu un pirmskolas iestāžu sporta grupas.

8. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

9. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

10. Ar šī lēmuma spēkā stāšanās brīdi atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.173 „Par Jūrmalas Peldēšanas un futbola skola (Jūrmalas pilsētas stadiona) maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.338

(protokols Nr.9, 9.punkts)

Jūrmalas pilsētas stadiona maksas pakalpojumu izcenojumi

Nosaukums

Mērvienība

Maksa (latos) bez PVN

1. Ieejas biļetes uz sporta pasākumiem

1.1. Latvijas mēroga čempionāta virslīgas spēles

1.1.1.

pieaugušie

1gb.

1.29

1.1.2.

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1gb.

0.69

1.2. Latvijas mēroga čempionāta I un II līgas futbola spēles

1.2.1.

pieaugušie

1gb.

1.26

1.2.2.

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1gb.

0.68

1.3. Starptautiskā mēroga spēles

1.3.1.

pieaugušie

1gb.

2.82

1.3.2.

skolēni, pensionāri un invalīdi *

1gb.

1.52

1.4. Ieejas biļete uz sporta pasākumu bērnam līdz 7 gadiem

1gb.

0.00

2.Noma

2.1. Zaļais laukums (110mx66m)

2.1.1.

Latvijas mēroga sacensības

1spēle

235.48

2.1.2.

starptautiskā mēroga sacensības

1spēle

378.81

2.1.3.

treniņš

1spēle

223.07

2.2. Sintētiskais laukums (90mx58m)**

2.2.1.

pieaugušie (viss laukums)

60 min.

44.88

2.2.2.

pieaugušie (puse laukuma)

60 min.

22.44

2.2.3.

pusaudži (viss laukums)

60 min.

25.64

2.2.4.

pusaudži (puse laukuma)

60 min.

12.82

2.3. Vieglatlētikas arēna

2.3.1.

Latvijas mēroga sacensības**

60 min.

114.15

2.3.2.

starptautiskā mēroga sacensības

60 min.

185.81

2.3.3.

treniņš

60 min.

36.43

2.3.4.

1sektors

60 min.

6.07

2.4. Vieglatlētikas arēnas skrejceliņi Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem

0.00

2.5.

Ģērbtuves telpa

60 min .

3.18

2.6.

Nožogojuma barjera

1gb/

diennaktī

1.16

2.7.

Kafejnīcas telpu noma (81.60m2)

2.7.1.

telpu noma ar komunālajiem pakalpojumiem

mēnesis

129.16

2.7.2.

telpu noma ar komunālajiem pakalpojumiem

1stunda

1.67

2.7.3.

telpu noma bez komunālajiem pakalpojumiem

mēnesis

105.30

2.7.4.

telpu noma bez komunālajiem pakalpojumiem

1stunda

1.36

* uzrādot apliecinošu dokumentu

** virs 8 stundām nedēļā - atlaide 40%


Lejupielāde: DOC un PDF