Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 339

protokols Nr. 9, 10. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.174
„Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem”

Pamatojoties uz 2012.gada 24.maija Latvijas Republikas likumu „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli ””, ka ar 2012.gada 01.jūliju pievienotās vērtības nodokļa standartlikme tiek noteikta 21 procenta apmērā, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.174„Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem”, lēmuma 1.punktu izsakot jaunā redakcijā:

„1. Apstiprināt Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādi bez pievienotās vērtības nodokļa saskaņā ar pielikumu.” (saskaņā ar šī lēmuma pielikumu).

2. Papildināt Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 21.aprīļa lēmumu Nr.174 „Par Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas maksas pakalpojumiem” ar 11.punktu šādā redakcijā:

„11. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.”

3. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu laikrakstā „Jūrmalas pašvaldības informatīvais biļetens”.

4. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.339

(protokols Nr.9, 10.punkts)

Jūrmalas pilsētas domes dzīvokļu nodaļas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis bez pievienotās vērtības nodokļa

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Izcenojums (Ls)

1.

Izziņas izsniegšana

1.1.

Dzīvesvietas izziņa

1 izziņa

0,82

1.2.

Izziņa par nekustamajā īpašumā deklarētajām personām

1 izziņa

0,82

1.3.

Izziņa par mirušās personas pēdējo deklarēto dzīves

1 izziņa

0,82

1.4.

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

1.4.1.

Pirmreizējā izziņa par deklarēto dzīvesvietu

1 izziņa

bez maksas

1.4.2.

Atkārtota izziņa par deklarēto dzīvesvietu

1 izziņa

0,41


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF