Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 340

protokols Nr. 9, 11. punkts

Par maksas pakalpojumiem
Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „ Par pašvaldībām” 21.panta 14.punkta g) apakšpunktu un Latvijas Republikas 2012.gada 24.maija likumu „Grozījumi likumā „Par pievienotās vērtības nodokli”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2012.gada 1.jūliju noteikt maksu par pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas domes Dzimtsarakstu nodaļā saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.pantā noteikto nodokļa likmi.

3. Uzdot Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram (V.Vītoliņam) apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

4. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem iemaksāt Jūrmalas pilsētas domes maksas pakalpojumu kontā.

5. Ieņēmumus no maksas pakalpojumiem izmantot nodaļas darba nodrošināšanai (ziedu iegāde, līgumdarbiem, interjera noformēšanai u.c.).

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt lēmuma publicēšanu pašvaldības vietējā laikrakstā.

7. Ar šī lēmuma spēkā stāšanos atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.janvāra lēmumu Nr.18 „Par maksas pakalpojumiem domes dzimtsarakstu nodaļā” .

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.340

(protokols Nr.9, 11.punkts)

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa bez PVN (Ls)

1.

Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija*

1 reize

20.00

2.

Laulības noslēgšanas svinīgā ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas, citā piemērotā vietā*

1 reize

100.00

3.

Kāzu jubileju un citu ģimenes svētku ceremoniju sagatavošana un vadīšana

1 reize

20.00

4.

Arhīva izziņas vai izraksta sagatavošana

1 lapa

2.00

5.

Dokumentu pavairošana un apstiprināšana ar nodaļas vadītājas parakstu

1 lapa

0.17

6.

Laulības ceremonijas video filmēšana

1 reize

4.00

7.

Šampanieša zāles īre un glāžu izmantošana

10 minūtes

2.50

8.

8.1.

8.2.

Apliecību vāciņu izsniegšana (dažādi izmēri):

26x20(cm)

20x15(cm)

1 gb.

1 gb.

4.13

3.72

* Pakalpojuma maksā nav iekļauta noteiktā valsts nodeva par laulības reģistrāciju.


Lejupielāde: DOC un PDF