Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Zaudējis spēku ar domes 2015.gada 16.decembra 53.saistošajiem noteikumiem

2012.gada 28.jūnijāNr. 341

protokols Nr. 9, 12. punkts

Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”
ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 21.panta 1.daļas 14.punktu un Latvijas Republikas likumu „Par pievienotās vērtības nodokli”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” (turpmāk - Aģentūra) ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo maksas pakalpojumu izcenojumus saskaņā ar pielikumu.

2. Pievienotās vērtības nodoklis aprēķināms saskaņā ar Latvijas Republikas likuma „Par pievienotās vērtības nodokli” 5.panta 1.daļā noteikto nodokļa likmi.

3. Samaksu par sniegtajiem pakalpojumiem Aģentūra saņem bezskaidras naudas norēķinu veidā vai skaidrā naudā.

4. Par sniegtajiem maksas pakalpojumiem iegūtos līdzekļus Aģentūra var izmantot atbilstoši Aģentūras apstiprinātajām budžeta tāmēm.

5. Uzdot pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” direktorei (A.Bērzupe) apstiprināt galīgo cenrādi, kurā norādīta pakalpojuma maksa bez pievienotās vērtības nodokļa, pievienotās vērtības nodoklis Latvijas Republikas likumā „Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktajā apmērā un pakalpojuma maksa kopā ar nodokli.

6. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai (R.Pelše) nodrošināt šī lēmuma publicēšanu vietējā pašvaldības laikrakstā.

7. Lēmums stājas spēkā 2012.gada 1.jūlijā.

8. Atzīt par spēku zaudējušu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.177 „Par pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs” ar pievienotās vērtības nodokli apliekamajiem maksas pakalpojumiem”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.341

(protokols Nr.9, 12.punkts)

Pašvaldības aģentūras „Jūrmalas sociālās aprūpes centrs”

ar pievienotās vērtības nodokli apliekamo pakalpojumu izcenojumi

N.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Maksa bez PVN (latos)

1.

Baseina kompleksa pakalpojumi

1.1.

Baseina pakalpojumi

1.1.1.

pieaugušajam darba dienās līdz 17.00

1 pers./1 stunda

2,05

1.1.2.

pieaugušajam darba dienās pēc 17.00 un sestdienās, svētdienās

1 pers./1 stunda

2,70

1.1.3.

bērnam līdz 14 gadu vecumam vai pensionāram*

1 pers./1 stunda

1,31

1.1.4.

organizētām klientu grupām 3 celiņi (viss baseins)

1 stunda

16,89

1.1.5.

organizētām klientu grupām 3 celiņi (viss baseins)**

1 stunda

13,44

1.1.6.

Jūrmalas peldēšanas un futbola skolas audzēkņiem

3 celiņi (viss baseins) ***

1 stunda

9,10

1.1.7.

abonements pieaugušajam 10 apmeklējumiem

1pers./10 stundas

15,74

1.1.8.

abonements bērnam līdz 14 gadu vecumam 10 apmeklējumiem *

1 pers./10 stundas

8,77

1.2.

Aerobikas ūdenī pakalpojumi

1.2.1.

nodarbība grupā

1 pers./1 stunda

2,95

1.2.2.

abonements 5 nodarbībām

1 pers./5 stunda

13,69

1.3.

Saunas pakalpojumi bez citu cilvēku klātbūtnes

1.3.1.

darba dienās no 9.00 – 19.00

1 stunda

7,38

1.3.2.

darba dienās no 19.00 un sestdienās, svētdienās līdz 19.00

1 stunda

10,98

1.3.3.

sestdienās, svētdienās no 19.00

1 stunda

13,28

1.4.

Baseina un saunas pakalpojumi

1.4.1.

pieaugušajam

1 pers./2 stundas

5,57

1.4.2.

pensionāram pirmdienās, ceturtdienās

no 9.00 līdz 10.00*

1 pers./1 stunda

1,56

1.5.

Dušas pakalpojumi

1.5.1.

pieaugušajam

1 pers/30 minūtes

1,64

1.5.2.

bērnam līdz 14 gadiem *

1 pers/30 minūtes

1,07

1.5.3.

pensionāram darba dienās no 9.00 – 10.00**

1 pers/30 minūtes

1,07

2.

Ēdināšanas pakalpojumi viesiem

2.1.1.

brokastis kompleksās

1 porcija

1,03

2.1.2.

pusdienas kompleksās

1 porcija

1,64

2.1.3.

vakariņas kompleksās

1 porcija

1,03

3.

Telpu noma

3.1.

Konferenču zāles noma

1 stunda

8,20

3.2.

Izmitināšana vienai personai kotedžās

3.2.1.

mākslinieciskās pašdarbības un sporta pasākumu dalībniekiem****

1 pers./1 diennakts

2,46

3.2.2.

ziemas periodā (septembris - maijs)

1 pers./1 diennakts

4,10

3.2.3.

jūnijā, augustā

1 pers./1 diennakts

4,92

3.2.4.

jūlijā

1 pers./1 diennakts

5,74

* uzrādot skolnieka vai pensionāra apliecību;

** izglītības iestādēm un organizācijām, noslēdzot pakalpojumu līgumu;

*** noslēdzot pakalpojumu līgumu;

**** organizētu mākslinieciskās pašdarbības vai sporta pasākumu dalībniekiem.


Lejupielāde: DOC un PDF