Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 345

protokols Nr. 9, 17. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Grāvju ielā 4

Pamatojoties uz I.K. (personas kods ***) 2012.gada 28.aprīļa iesniegumu Nr.1.2-1/1460 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 3308 004) un palīgēku Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 3308 005) Jūrmalā, Grāvju ielā 4, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 8.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šo būvju nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000068310, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, dzīvojamās ēkas kultūrvēsturiskās vides novērtējums, dzīvesvietas izziņa Nr.9-21/429.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būves.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1593 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 8.maija protokolu Nr.5, Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Īpašniekam I.K. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.001 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 3308 004) un palīgēku Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 014 3308 005) Jūrmalā, Grāvju ielā 4.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF