Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 346

protokols Nr. 9, 18. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53

Pamatojoties uz J.V. (personas kods ***) 2012.gada 7.maija iesniegumu Nr.1.2-1/1499 ar lūgumu atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.005(būves kadastra apzīmējums 1300 008 3102 005) Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 8.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000095041, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas Nr.005 kultūrvēsturiskais vides novērtējums, Dzīvokļu nodaļas izziņa Nr.9-21/694, bankas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1128 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 8.maija protokolu Nr.05, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam J.V. (personas kods ***) atļaut nojaukt dzīvojamo ēku Nr.005 (būves kadastra apzīmējums 1300 008 3102 005) Jūrmalā, Edinburgas prospektā 53.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF