Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 347

protokols Nr. 9, 19. punkts

Par atļauju izsniegšanu būvju nojaukšanai
Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību „JK ESTATE” (vienotais reģistrācijas kods 40103505636) 2012.gada 3.aprīļa iesniegumu Nr.1.2-1/1142 ar lūgumu atļaut nojaukt vasarnīcu Nr.003(būves kadastra apzīmējums 1300 009 3607 003) Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1, Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas (turpmāk tekstā Komisija) 2012.gada 8.maija sēdes dienas kārtībā tika iekļauts jautājums par atļaujas izsniegšanu šīs būves nojaukšanai.

Komisija izskatīja iesniegumu un tam pievienotos dokumentus: tehniskās inventarizācijas lieta, zemesgrāmatas nodalījuma noraksts Nr.100000206346, būvju fotofiksācijas, apbūves plāns, zemes robežu plāns, ēkas Nr.003 kultūrvēsturiskais vides novērtējums, ēkas tehniskais slēdziens, dzīvokļu nodaļas izziņa.

Komisija, ņemot vērā nekustamā īpašuma īpašnieka izteikto vēlēšanos, vienbalsīgi pieņēma atzinumu – atļaut nojaukt būvi.

Pamatojoties uz VKPAI atzinumu Nr.11-06/1128 un Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma II sējuma „Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi (būvnoteikumi)” Pielikuma Nr.2 septītās nodaļas prasībām un Jūrmalas pilsētas domes Ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijas 2012.gada 8.maija protokolu Nr.05, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Īpašniekam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „JK ESTATE” (vienotais reģistrācijas kods 40103505636) atļaut nojaukt vasarnīcu Nr.003 (būves kadastra apzīmējums 1300 009 3607 003) Jūrmalā, Ikšķiles ielā 1.

2. Saskaņā ar Latvijas Republikas Būvniecības likuma 31.panta 5.daļu būves nojaukšana veicama Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētajā kārtībā saskaņā ar akceptēto būvprojektu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF