Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 349

protokols Nr. 9, 21. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 015 1404
Jūrmalā, Aveņu ielā 7

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā - Pilsētplānošanas nodaļa) 2010.gada 20.oktobrī pārbaudīja būves Aveņu ielā 7, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) un palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 008 un 1300 015 1404 009) Aveņu ielā 7, Jūrmalā rekonstrukcija.

Pamatojoties uz minēto iesniegumu un Administratīvā procesa 55.panta otro pantu, Pilsētplānošanas nodaļā tika ierosināta administratīvā lieta par būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

[1.1] Pilsētplānošanas nodaļas 2010.gada 20.oktobra pārbaudes aktā Nr.149 nekustamā īpašuma Aveņu ielā 7, Jūrmalā kopīpašniecei un būvētājai A.A.-S., personas kods *** (turpmāk tekstā arī – Būvētāja), uzdots: pirmkārt, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai; otrkārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

[1.2] Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 20.oktobrī, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmo daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu CC Nr. 000727 par konstatēto patvaļīgo būvniecību Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas domes administratīvā komisija 2010.gada 03.novembrī pieņēma lēmumu Nr.D58/1611 A.A.-S., personas kods ***, sodīt ar administratīvo sodu Ls 200,-. Administratīvais sods ir samaksāts.

[1.3] Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 20.oktobrī saņēma Būvētājas paskaidrojumu ar sekojošu viedokli un argumentiem: pirmkārt, vecā kūts un šķūnis laika gaitā sabruka un tika veikta to rekonstrukcija par pirti un saimniecības ēku atbilstošu mūsdienu prasībām, otrkārt, likumdošanas nezināšanas dēļ būvniecība tika veikta bez būvprojekta un būvatļaujas, treškārt, Būvētāja apzinās savu pārkāpumu un šobrīd tiek veiktas nepieciešamās darbības, lai veikto būvniecību sakārtotu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Būvētāja lūdz atļaut pabeigt būvniecību Aveņu ielā 7. Jūrmalā.

[2] Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 08.novembrī atkārtoti pārbaudīja būves Aveņu ielā 7, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) Aveņu ielā 7, Jūrmalā rekonstrukcija ar būves domājamās daļas nojaukšanu (būvapjoma samazināšana).

[2.1] Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 08.novembra atzinumā Nr.409 par būves pārbaudi, nekustamā īpašuma Aveņu ielā 7, Jūrmalā kopīpašniekam un būvētājam R.S., personas kods *** (turpmāk tekstā arī – Būvētājs), uzdots: pirmkārt, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai; otrkārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmo daļu, iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

[2.2] Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 02.decembrī, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmo daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu CC Nr.000873 par konstatēto patvaļīgo būvniecību Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

[2.3] Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 30.novembrī saņēma Būvētāja paskaidrojumu ar sekojošu viedokli un argumentiem: pirmkārt, dzīvojamās mājas domājamo daļu nojauca iepriekšējais īpašnieks J.R., jo tā praktiski bija sabrukusi, otrkārt, projektēšanas uzdevuma saņemšanu un projektēšanas uzsākšanu kavēja nekustamā īpašuma nonākšana izsolē un īpašnieka maiņa.

Nekustamā īpašuma Aveņu ielā 7, Jūrmalā kopīpašnieks R.S., personas kods ***, informē Pilsētplānošanas nodaļu par to, ka tiks veiktas visas nepieciešamās darbības būves sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

[3] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 25.maijā saņēma nekustamā īpašuma Aveņu ielā 7, Jūrmalā kopīpašnieces L.S. iesniegumu par to, ka L.S. nebija iebildumu par būves gruvešu nojaukšanu, kā arī viņa atbalsta dokumentācijas sakārtošanu par to, ka būve daļa faktiski dabā vairs neeksistē.

[4] Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Aveņu ielā 7, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30. panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[5.1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa 2010.gada 20.oktobrī pārbaudīja būves Aveņu ielā 7, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) un palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 008 un 1300 015 1404 009) Aveņu ielā 7, Jūrmalā rekonstrukcija. Palīgēku rekonstrukcijas rezultātā nojaukta būve ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1404 005.

Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 08.novembrī atkārtoti pārbaudīja būves Aveņu ielā 7, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) Aveņu ielā 7, Jūrmalā rekonstrukcija ar būves domājamās daļas nojaukšanu (būvapjoma samazināšana).

[5.2] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.4470, nekustamais īpašums Aveņu ielā 7, Jūrmalā sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 015 1404 ar platību 4828 m2 un namīpašuma: divas dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001 un 1300 015 1404 004) un divas palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 003 un 1300 015 1404 005), īpašnieks: A.A.-S., personas kods *** (204/1000 d.d. zemes un 12/30 d.d. namīpašuma, L.S., personas kods *** (180/1000 d.d. zemes un 2/30 d.d. namīpašuma) un R.S., personas kods *** (616/1000 d.d. zemes un 16/30 d.d. namīpašuma) .

[5.3] Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.4470 II. daļas 2.iedaļas ierakstā Nr.6.1. noteikta kopīpašnieku nekustama īpašuma lietošanas kārtība. Pamats: 2006.gada 8.jūnija Kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma lietošanas kārtības un reālās sadales līgums.

2006.gada 8.jūnija Kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma lietošanas kārtības un reālās sadales līguma 2.6.punktā tiek dota piekrišana otram kopīpašniekam viņa lietošanā esošajā nekustamā īpašuma daļā veikt remonta rekonstrukcijas, pārplānošanas un jaunas celtniecības darbus bez iepriekšējas saskaņošanas ar otru kopīpašnieku ar noteikumu, ja tas nepasliktina otra kopīpašnieka dzīves apstākļus un notiek saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, kā arī veikt jebkādus celtniecības darbus tajā nekustamā īpašuma daļā, kas atrodas attiecīgā kopīpašnieka lietošanā.

[5.4] Pilsētplānošanas nodaļa nav saņēmusi sūdzības par patvaļīgās būvniecības Aveņu ielā 7, Jūrmalā rezultātā radītajiem tiesiskajiem aizskārumiem.

[6] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos arguments, secina, ka pieņemams lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, atļaujot turpināt būvniecību zemes gabalā Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

[6.1] Būvniecības likuma 3.pants nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem un Civillikuma 1085.pantā ir noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu zemes gabals Aveņu ielā 7, Jūrmalā atrodas Savrupmāju dzīvojamā teritorijā (S).

Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.1.2.(1) punktā ir noteikta zemes gabala atļautā izmantošana: dzīvojamā māja. Tātad uzsāktā dzīvojamās mājas rekonstrukcija un saimniecības ēku būvniecība atbilst teritorijā atļautajai izmantošanai.

[6.2] Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

No lietā konstatētajiem materiāliem ir secināms, ka dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) rekonstrukcija, kūts (būves kadastra numurs 1300 015 1404 005) nojaukšana un palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 008 un 1300 015 1404 009) Aveņu ielā 7, Jūrmalā būvniecība uzsākta pārkāpjot iepriekš minēto normatīvo aktu prasības.

[6.3] Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā lietā A.A.-S., personas kods ***, R.S., personas kods *** un L.S., personas kods *** ir zemes gabala Aveņu ielā 7, Jūrmalā īpašnieks.

[6.4] Būvniecības likuma 2. panta trešajā daļā ir noteikts, ka būvniecību regulē šis likums, Civillikums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Latvijai saistoši starptautiskie līgumi.

Civillikuma 1068.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka rīkoties ar kopīpašuma priekšmetu, kā visumā, tā arī noteiktās atsevišķās daļās, drīkst tikai ar visu kopīpašnieku piekrišanu.

2006.gada 8.jūnija Kopīpašumā esošā nekustamā īpašuma lietošanas kārtības un reālās sadales līguma (turpmāk tekstā – Līgums) 2.6.punktā tiek dota piekrišana otram kopīpašniekam viņa lietošanā esošajā nekustamā īpašuma daļā veikt remonta rekonstrukcijas, pārplānošanas un jaunas celtniecības darbus bez iepriekšējas saskaņošanas ar otru kopīpašnieku ar noteikumu, ja tas nepasliktina otra kopīpašnieka dzīves apstākļus un notiek saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, kā arī veikt jebkādus celtniecības darbus tajā nekustamā īpašuma daļā, kas atrodas attiecīgā kopīpašnieka lietošanā.

No lietas materiāliem ir redzams, ka dzīvojamā māja (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) Aveņu ielā 7, Jūrmalā, saskaņā ar Līguma 1.4.punktā noteikto lietošanas kārtību, starp kopīpašniekiem sadalīta pa telpu grupām un tātad jebkuras būves fasādes izmaiņas, kas radušās rekonstrukcijas rezultātā ir savstarpēji jāsaskaņo.

[6.5] Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 5.7.2.punktā ir noteikts, ka palīgēkas var izvietot mazākā attālumā kā 3 m no kaimiņu zemes gabala robežām vai tieši pie robežām, ja tiek ievērotas ugunsdrošības un sanitārās normas, ēku un zemes gabalu insolācijas prasības, kā arī, ja ir saņemta attiecīgā kaimiņa rakstiska piekrišana, kuru tas apliecina ar personisku parakstu uz būvprojekta ģenplāna lapas.

No lietas materiāliem ir redzams, ka patvaļīgi uzbūvētās palīgēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 008 un 1300 015 1404 009) Aveņu ielā 7, Jūrmalā atrodas tuvāk par 3 m no kaimiņu zemes gabala robežas un tātad konkrētajā gadījumā ir jāsaņem kaimiņu zemes gabala Aveņu ielā 9, Jūrmalā īpašnieka saskaņojums uz būvprojekta ģenplāna lapas.

Domes ieskatā, Būvētāji ar savām darbībām nav nodarījuši kaitējumu sabiedrībai vai dabai un nav saņemti arī trešo personu iesniegumi par būvniecības procesā radīto kaitējumu vai tiesību aizskārumu, un tātad, atbilstoši vispārējo tiesību principiem administratīvajā procesā, Pasūtītājam ir jādod iespēja sakārtot uzsākto būvniecību atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, tas ir, izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.

Pēc domes lēmuma pieņemšanas, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktā ir atzītas būvniecības pasūtītāju tiesības būvprojektu iesniegt Būvvaldē akceptēšanai un būvatļaujas saņemšanai.

[7] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 13.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa, 30.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, Civillikuma 1068.panta pirmā daļa, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 102. un 105.punkts, Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.1.2.(1). un 5.7.2.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot nekustamā īpašuma Aveņu ielā 7, Jūrmalā kopīpašniekiem A.A.-S., personas kods ***, R.S., personas kods *** un L.S., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 015 1404 Aveņu ielā 7, Jūrmalā:

1.1 nekustamā īpašuma Aveņu ielā 7, Jūrmalā kopīpašniecei A.A.-S., personas kods ***, līdz 2013.gada 01.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) rekonstrukcijai un palīgēku (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 008 un 1300 015 1404 009) būvniecībai Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

1.2 nekustamā īpašuma Aveņu ielā 7, Jūrmalā kopīpašniekiem R.S., personas kods *** un L.S., personas kods ***, līdz 2013.gada 01.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 015 1404 001) rekonstrukcijai Aveņu ielā 7, Jūrmalā.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF