Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 350

protokols Nr. 9, 22. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
zemes gabalā ar kadastra numuru 1300 006 1403
Jūrmalā, Babītes ielā 3

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2011.gada 08.jūnijā saņēma I.Ņ. sūdzību (lietas Nr.1.2-1/2040) ar lūgumu izvērtēt šķūņu būvniecības likumību zemes gabalā Jūrmalā, Babītes ielā 3.

[1] Pamatojoties uz minēto iesniegumu un Administratīvā procesa 55.panta pirmo punktu, Pilsētplānošanas nodaļā tika ierosināta administratīvā lieta par patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Babītes ielā 3, Jūrmalā.

[2] 2011.gada 29.septembrī Pilsētplānošanas nodaļa pārbaudīja objektu Babītes ielā 3, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta palīgēku būvniecība un zemes gabals sadalīts ar iekšējiem žogiem.

Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 29.septembra atzinumā Nr.300 nekustamā īpašuma Jūrmalā, Babītes ielā 3 apsaimniekotājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas namsaimnieks”, vienotais reģistrācijas numurs 40003426429, (turpmāk tekstā – Apsaimniekotājs) tika uzdots: pirmkārt, sasaukt dzīvojamo māju Babītes ielā 3, Jūrmalā dzīvokļu īpašnieku kopsapulci ar mērķi apzināt patvaļīgi uzbūvēto palīgēku un zemes gabalu sadalošo žogu būvētājus un lietotājus, otrkārt, sapulces protokolu iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā.

[2.1] Pilsētplānošana nodaļa 2011.gada 07.novembrī saņēma Apsaimniekotāja iesniegumu ar pievienoto dzīvojamo māju Babītes ielā 3, Jūrmalā dzīvokļu īpašnieku 2011.gada 31.oktobra kopsapulces protokolu Nr.1. Minētajā protokolā norādīti patvaļīgi uzbūvēto palīgēku lietotāji: K.P., personas kods ***, V.G., personas kods ***, M.P., personas kods ***, J.G., personas kods ***, L.S., personas kods ***, un R.V., personas kods ***.

[2.2] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 09.janvārī, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta otro daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolus CC Nr.000892; Nr000889; Nr.000888; Nr.000887; Nr.000883 un Nr.000882 par konstatēto patvaļīgo būvniecību Babītes ielā 3, Jūrmalā.

[2.3] Pilsētplānošanas nodaļa saņēma sekojošu palīgēku lietotāju viedokli saistībā ar konstatēto patvaļīgo būvniecību:

1. K.P. informē par to, ka lietošanā esošā palīgēka uzbūvēta jau pirms 2007.gada, kad īpašumā iegūts dzīvoklis Nr.* un pavasarī palīgēka tiks nojaukta. 2012.gada 14.februāra iesniegumā K.P. lūdz pagarināt palīgēkas nojaukšanas termiņu līdz 2012.gada maija beigām.

2. V.G. paskaidro, ka nojume tika uzbūvēta dārza inventāra glabāšanai ar lūgumu atļaut turpināt šo nojumi izmantot.

3. M.P. savā 2012.gada 09.janvāra paskaidrojumā informē par to, ka nojume tika uzbūvēta, lai nodrošinātu bērnu rotaļu vietu. 2012.gada 01.februāra iesniegumā izteikts lūgums nojumes nojaukšanu atlikt līdz ziemas sezonas beigām.

4. J.G. 2012.gada 09.janvāra iesniegumā paskaidro, ka palīgēka uzbūvēta sētnieka darba rīku uzglabāšanai. J.G. 2012.gada 30.janvāra iesniegumā lūdz pagarināt palīgēkas nojaukšanu līdz 2012.gada 31.maijam – apkures sezonas beigām.

5. R.V. 2012.gada 09.janvāra iesniegumā norāda uz to, ka palīgēkas uzbūvētas saimniecības vajadzībām, tas ir, malkas, ogļu un inventāra glabāšanai. 2012.gada 30.janvāra iesniegumā izteikts lūgums pagarināt nojaukšanas termiņu līdz apkures sezonas beigām.

[3] Pilsētplānošanas nodaļa ņēma vērā patvaļīgi uzbūvēto palīgēku lietotāju lūgumu pagarināt būvju nojaukšanas termiņu līdz apkures sezonas beigām un atkārtotu zemes gabala Babītes ielā 3, Jūrmalā pārbaudi veica 2012.gada 07.jūnijā. Pārbaudes laikā tika konstatēts, ka nojauktas tikai divas siltumnīcas, sastādīts atzinums Nr.235 par būves pārbaudi.

[4] Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 02.maijā saņēma I.Ņ. iesniegumu ar lūgumu informēt par iestādē ierosinātās administratīvās lietas procesuālo virzību.

[5] Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Babītes ielā 3, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30. panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[6] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

1. Jūrmalas pilsētas domes būvvalde 2011.gada 29.septembrī pārbaudīja objektu Babītes ielā 3, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta palīgēku būvniecība.

2. No Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā esošās dokumentācijas ir redzams, ka palīgēku lietotāji ne tikai nav pildījusi Pilsētplānošanas dotos norādījumus, bet arī nav ievērojuši savus noteiktos termiņus palīgēku nojaukšanai pēc apkures sezonas beigām. Domes ieskatā Pilsētplānošanas nodaļa, ievērojot samērības principu ir devusi pietiekoši ilgu laiku palīgēku Babītes ielā 3, Jūrmalā sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

[7] Izskatot lietas apstākļus ir konstatēti sekojoši fakti lēmuma pieņemšanai par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu Babītes ielā 3, Jūrmalā.

[7.1] Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

No lietā konstatētajiem materiāliem ir redzams, ka palīgēku būvētāji ir pārkāpusi iepriekš minēto normatīvo aktu prasības.

[7.2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā lietā zemes gabala Babītes ielā 3, Jūrmalā īpašnieki ir Jūrmalas pilsētas pašvaldība, vienotais reģistrācijas numurs 90000056357, un Latvijas Evanģēliski Luteriskās baznīcas konsistorija, vienotais reģistrācijas numurs 90000159994.

[7.3] Palīgēku būvētāji nav griezušies Jūrmalas pilsētas domē ar lūgumu atļaut turpināt uzsākto būvniecību Babītes ielā 3, Jūrmalā. No lietas materiāliem ir secināms, ka palīgēku būvētāji neuzskata par nepieciešamību veikt nepieciešamās darbības patvaļīgi uzbūvēto būvju sakārtošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un tātad lietā vienīgais risinājums ir pieņemt lēmumu par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršana zemes gabalā Babītes ielā 3, Jūrmalā, uzliekot par pienākumu to lietotājiem nojaukt patvaļīgi uzbūvētās būves.

[8] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 11.panta pirmā un otrā daļa, 13.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa, 30.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1. punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot patvaļīgi uzbūvēto palīgēku Babītes ielā 3, Jūrmalā lietotājiem T.V., personas kods ***, M.P., personas kods ***, V.G., personas kods ***, K.P., personas kods ***, J.G., personas kods ***, un L.S., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 006 1403 Babītes ielā 3, Jūrmalā un līdz 2012.gada 01.septembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvētās palīgēkas.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF