Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 351

protokols Nr. 9, 23. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
Jūrmalā, Kazeņu ielā 3 (kadastra apzīmējums 1300 015 2008)

Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 25.aprīlī pārbaudīja objektu Kazeņu ielā 3, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veikta dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2008 001 (saskaņā ar ierakstu Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatā) rekonstrukcija un siltumnīcas ar kadastra apzīmējums 1300 015 2008 051, būvniecība.

Pilsētplānošanas nodaļas 2012.gada 25.aprīļa pārbaudes aktā Nr.162 būvju ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2008 001 un 1300 015 2008 051 Kazeņu ielā 3, Jūrmalā īpašniecei N.M., personas kods ***, (turpmāk arī – Būvniecības pasūtītājs) tika uzdots nekavējoties pārtraukt jebkādus būvdarbus objektā, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai.

2012.gada 02.maijā Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmo un otro daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu par konstatēto patvaļīgo būvniecību Kazeņu ielā 3, Jūrmalā. 2012.gada 23.maijā Jūrmalas pilsētas administratīvā komisija pieņēma lēmumu D58/369 lietvedību izbeigt.

Pilsētplānošanas nodaļa, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 62.pantam, Būvniecības pasūtītājai uzdeva iesniegt savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību objektā Kazeņu ielā 3, Jūrmalā.

2012.gada 12.jūnijā Pilsētplānošanas nodaļa saņēma N.M. paskaidrojumu (lietas Nr.1.2-1/2176) un informē par to, ka būvdarbus veica viņas vīrs, kurš nomira pirms diviem gadiem. No tā laika būvniecības darbi īpašumā pārtraukti. Ņemot vērā minēto paskaidrojumu un to, ka lietvedība izbeigta, Būvniecības pasūtītājs lūdz atļauju sakārtot radušos situāciju-izstrādāt tehnisko projektu un saņemt būvatļauju.

Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Būvniecības likuma 3.pants nosaka, ka zemes gabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve tiek veikta saskaņā ar vietējās teritorijas plānojumu, detālplānojumu (ja tas nepieciešams saskaņā ar normatīvajiem aktiem) un šo plānojumu sastāvā esošajiem apbūves noteikumiem.

Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Civillikuma 1085.pantā ir noteikts, ka pārgrozot vai pārbūvējot jau pastāvošu būvi vai ceļot jaunu būvi, jāievēro attiecīgie būvnoteikumi.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1. par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2. par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3. par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemesgabalā Kazeņu ielā 3, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei administratīvais akts ir jāizdod.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

Izvērtējot lietas materiālus un administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja sekojošo.

Pilsētplānošanas nodaļa 2012.gada 25.aprīlī pārbaudīja būvniecības likumību zemes gabalā Kazeņu ielā 3 (kadastra numurs 1300 015 2008) un konstatēja, ka uz zemes gabala patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā akceptēta būvprojekta un izsniegtas būvatļaujas uzsākta dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2008 001 rekonstrukcija un uzbūvēta siltumnīca ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2008 051. Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Būvniecības likuma 30.panta otrās un sestās daļas prasībām, zemesgabala Jūrmalā, Kazeņu ielā 3 un būvju Nr.001 un 051 īpašniecei N.M., personas kods ***, deva sekojošus norādījumus:

- nekavējoties pārtraukt jebkādus būvdarbus objektā;

- ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai.

Pamatojoties uz Pilsētplānošanas nodaļas pieprasījumu sniegt savu viedokli un argumentus par patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Kazeņu ielā 3, Jūrmalā, 2012.gada 12.jūnijā Pilsētplānošanas nodaļa saņēma N.M. iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2176) par būvniecību zemes gabalā Kazeņu ielā 3, Jūrmalā ar lūgumu atļaut turpināt būvniecību objektā. Administratīvā komisija ar 2012.gada 23.maija lēmumu D58/369 lietvedību izbeigusi.

Minētajā lietā vērā ņemams tas apstāklis, būvdarbus nekustamajā īpašumā Kazeņu ielā 3 veicis viņas vīrs, kurš pirms diviem gadiem miris. Būvdarbi no tā laika pārtraukti un Būvniecības pasūtītāja apņemas veikt nepieciešamās likumā noteiktās darbības, lai sakārtotu radušos situāciju īpašumā. Veicot būvdarbus ne sabiedrībai ne arī dabai nav nodarīts kaitējums, protams lietā vērā ir ņemams arī tas, ka būvniecības procesā nav ievērotas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kas arī radīja minētās situācijas faktiskos apstākļus – patvaļīgo būvniecību.

Patvaļīgās būvniecības laikā Pilsētplānošanas nodaļa nav saņēmusi sūdzības no zemesgabala Kazeņu ielā 3 kaimiņiem.

Izvērtējot lietas faktiskos materiālus konkrētajā lietā un uzklausot ierosinātās administratīvās lietas procesa dalībnieku viedokli un argumentus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ būtu aizliedzama plānotā dzīvojamās mājas rekonstrukcijas būvdarbu turpināšana zemes gabalā Jūrmalā, Kazeņu ielā 3.

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumu 5.11.punktu, kas aizliedz ierīkot saimniecības ēku vai būvi priekšpagalmā, pieņemams lēmums par patvaļīgi uzbūvētās siltumnīcas nojaukšanu.

Tādējādi atļaujot veikt minētās darbības zemes gabalā Kazeņu iela 3, sabiedrība iegūs sakārtotu vidi.

Jūrmalas pilsētas dome uzskata, ka lēmuma pieņemšana par iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu būtu pretrunā ar samērības un lietderības principu.

Tātad no iepriekš minētā un konkrētās lietas materiālu un argumentu izvērtējuma ir secināms, ka zemesgabala Jūrmalā, Kazeņu ielā 3 īpašniecei N.M. ir visi nosacījumi būvniecības procesa turpināšanai un namīpašuma sakārtošanai atbilstoši būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām. Pēc domes lēmuma pieņemšanas Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 102. un 105.punktā ir atzītas Būvniecības pasūtītāju tiesības būvprojektu iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā akceptēšanai un būvatļaujas saņemšanai.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot nekustāmā īpašuma Kazeņu ielā 3, Jūrmalā īpašniecei N.M., personas kods ***, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas:

1.1. līdz 2013.gada 01.jūlijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2008 001 rekonstrukcijas būvdarbu turpināšanai;

1.2. līdz 2013.gada 01.jūlijam nojaukt patvaļīgi uzbūvēto siltumnīcu ar kadastra apzīmējumu 1300 015 2008 051.

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu .

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF