Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 353

protokols Nr. 9, 25. punkts

Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu
biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001
Jūrmalā, Lienes ielā 7

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā - Pilsētplānošanas nodaļa) 2011.gada 12.jūlijā saņēma R.K. sūdzību par patvaļīgu stikla bloku demontāžu no ugunsdrošās sienas biroju ēka Lienes ielā 7, Jūrmalā un ailu aizvietošanu ar parastiem logiem. Iesniedzējs lūdz novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas un ugunsdrošās sienas ailu aizpildījumu atgriezt iepriekšējā stāvoklī.

Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 25.augustā pārbaudīja būvi Lienes ielā 7, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi, bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas veiktas dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4008 001) renovācija.

Pamatojoties uz minēto iesniegumu un Administratīvā procesa 55.panta otro pantu, Pilsētplānošanas nodaļā tika ierosināta administratīvā lieta par būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību būvē ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 Lienes ielā 7, Jūrmalā.

[2] Pilsētplānošanas nodaļas 2011.gada 25.augusta atzinumā Nr.234 par būves pārbaudi nekustamā īpašuma Lienes ielā 7, Jūrmalā kopīpašniekam un būvētājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Pumpuri Jums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003297735 (turpmāk tekstā arī – Pasūtītājs), uzdots: pirmkārt, nekavējoties pārtraukt būvdarbus objektā, otrkārt, ierasties Pilsētplānošanas nodaļā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā pārkāpumu protokola parakstīšanai; treškārt, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 62. panta pirmo daļu, iesniegt Pilsētplānošanas nodaļā savu viedokli un argumentus saistībā ar būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību zemes gabalā Lienes ielā 7, Jūrmalā.

[3] Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 14.septembrī, pamatojoties uz Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa 152.panta pirmo daļu, sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu CC Nr.000825 par konstatēto patvaļīgo būvniecību Lienes ielā 7, Jūrmalā un, ņemot vērā to, ka Pasūtītājs neieradās Pilsētplānošanas nodaļas norādītajā laikā paskaidrojumu sniegšanai un administratīvā protokola parakstīšanai, Pilsētplānošanas nodaļa, pamatojoties uz Administratīvo pārkāpumu protokola 248.panta ceturto daļu, nosūtīja sastādīto administratīvo pārkāpumu protokolu izskatīšanai Jūrmalas pilsētas domes administratīvajai komisijai.

[4] Pilsētplānošanas nodaļa nav saņēmusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pumpuri Jums” paskaidrojumu par būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001.

[5] Būvniecības likuma 30.panta ceturtajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam būvprojektam, būvinspektors uzdod nekavējoties pārtraukt būvdarbus līdz attiecīgās pašvaldības pieņemtā lēmuma izpildei un minētā panta sestajā daļā noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldība pieņem lēmumu par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.).

Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16. panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punkts noteic, ka vietējo pašvaldību kompetencē ir kontrolēt kā būvniecības dalībnieki ievēro šā likuma un citu būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, un nodrošināt būvniecības procesa tiesiskumu savā administratīvajā teritorijā.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz būvinspektora konstatēto patvaļīgo būvniecību biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 Lienes ielā 7, Jūrmalā un tātad piemērojamās tiesību normas ir Būvniecības likums un citi būvniecību regulējošie normatīvie akti.

Kā jau iepriekš tika minēts, Būvniecības likuma 30.panta sestajā daļā ir noteikts, ja būvniecība notiek bez akceptēta būvprojekta, pašvaldībai jāpieņem lēmums par šādas būvniecības radīto seku novēršanu (būves vai tās daļas nojaukšanu, iepriekšējā stāvokļa atjaunošanu u.tml.) Tātad piemērojamā tiesību norma paredz, ka iestādei ir jāizdod obligātais administratīvais akts.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[6] Izvērtējot lietas materiālus un uzklausot administratīvā procesa dalībnieku viedokļus un argumentus, Jūrmalas pilsētas dome konstatēja sekojošus lietā svarīgus faktus:

[6.1] Pilsētplānošanas nodaļa 2011.gada 25.augustā pārbaudīja būvi Lienes ielā 7, Jūrmalā un konstatēja, ka patvaļīgi bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas uzsākta biroju ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4008 001) renovācija.

[6.2] Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumu Nr.3265 nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 1300 009 4008 ar platību 1453 m2, un biroju ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4008 001), kopīpašnieks 1/12 domājamai daļai: sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Pumpuri Jums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003297735.

[6.3] Jūrmalas pilsētas dome ir saņēmusi sūdzību par patvaļīgo būvniecību nedzīvojamo telpu domājamās daļas īpašnieka sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pumpuri Jums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003297735, lietošanā esošajā daļā ar lūgumu novērst patvaļīgās būvniecības sekas un atjaunot būvi iepriekšējā stāvoklī.

[6.4] Pilsētplānošanas nodaļa nav saņēmusi sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Pumpuri Jums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003297735, argumentus un viedokli ierosinātajā administratīvajā lietā. Tādejādi ir secināms, ka Pasūtītājam nav sava viedokļa un Domei ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums, atbilstoši Administratīvā procesa likuma 63.panta pirmās daļas 1.apakšpunktu, izdot obligāto administratīvo aktu iestādē ierosinātajā lietā.

[7] Jūrmalas pilsētas dome, novērtējusi lietas apstākļus secina, ka pieņemams lēmums par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu, uzdodot par pienākumu Pasūtītājam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā novērst patvaļīgās būvniecības pazīmes, tas ir, vai nu izstrādāt, saskaņot un akceptē būvprojektu, saņemt būvatļauju un izbūvēt ugunsdrošos logus, vai arī atjaunojot biroju ēkas Lienes ielā 7, Jūrmalā ugunsdrošās sienas ailu aizpildījumu iepriekšējā stāvoklī.

[7.1] Būvniecības likuma 13.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka pasūtītājam vai būvētājam pirms būvdarbu uzsākšanas jāsaņem būvatļauja Vispārīgajos noteikumos paredzētajā kārtībā un 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 16.panta pirmajā daļā ir noteikts, ka būvdarbus drīkst veikt tikai saskaņā ar pašvaldības akceptētu būvprojektu, izņemot gadījumus, kas paredzēti Vispārīgajos būvnoteikumos.

Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts nosaka, ka patvaļīga būvniecība ir būvdarbi, kas tiek veikti bez būvatļaujas vai neatbilst akceptētajam projektam, izņemot Vispārīgajos būvnoteikumos paredzētos gadījumus.

Saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 112.punkta prasībām, pirms būvdarbu uzsākšanas pasūtītājs saņem būvvaldes vai citas institūcijas saskaņā ar Būvniecības likuma 6.pantu izsniegtu būvatļauju; patvaļīga būvniecība nav pieļaujama.

No lietā konstatētajiem materiāliem ir redzams, ka biroju ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 4008 001) rekonstrukcija uzsākta pārkāpjot iepriekš minēto normatīvo aktu prasības.

[7.2] Saskaņā ar Būvniecības likuma 11.panta pirmo un otro daļu, zemes gabalu var apbūvēt tā īpašnieks vai cita persona, kas noslēgusi līgumu ar attiecīgā zemes gabala īpašnieku un zemesgabalu drīkst apbūvēt, ja tā apbūve nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.

Konkrētajā lietā Pasūtītājs ir zemes gabala Lienes ielā 7, Jūrmalā kopīpašnieks.

[7.3] Būvniecības likuma 2.panta trešajā daļā ir noteikts, ka būvniecību regulē šis likums, Civillikums, citi likumi un normatīvie akti, kā arī Latvijai saistoši starptautiskie līgumi.

Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 65.punktā noteikts, ka ugunsdrošajās sienās atļauts iebūvēt būvizstrādājumus, kuru uguns reakcijas klase nav zemāka par šā būvnormatīva pielikuma 2.tabulā norādīto klasi.

Lietas materiālos nav dokumentu, kas apliecinātu iebūvēto logu atbilstību iepriekš minētajai normai.

[7.4] Jūrmalas pilsētas domes ieskatā, Pasūtītājs ar savām darbībām ir radījis kaitējumu sabiedrībai, tas ir, veicot logu ailu izbūvi biroju ēkas ugunsdrošajā sienā ir pasliktinājis minētās būves ugunsdrošību, kā rezultātā ugunsdrošība ir pasliktināta arī kaimiņu zemes gabalā Jomas ielā 38, Jūrmalā.

Pilsētplānošanas nodaļa ir saņēmusi trešās personas sūdzību ar lūgumu novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas biroju ēkā Lienes ielā 7, Jūrmalā un atjaunot ugunsdrošās sienas ailu aizpildījumu iepriekšējā stāvoklī.

[8] Lēmuma pieņemšanā ir piemērotas sekojošas tiesību normas: Būvniecības likuma 1.panta 21.punkts, 2.panta trešā daļa, 3.pants, 7.panta pirmās daļas trešais un ceturtais punkts, 13.panta pirmā daļa, 16.panta pirmā daļa, 30.panta otrā, trešā un ceturtā daļa, Administratīvā procesa likuma 62.panta pirmā daļa, 63.panta pirmās daļas 1.punkts, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 31., 102. un 105.punkts, Latvijas būvnormatīva LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 65.punkts.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 79.panta pirmo daļu, 370.pantu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada 1.aprīļa noteikumu Nr.112 „Vispārīgo būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Uzdot nekustamā īpašuma Lienes ielā 7, Jūrmalā kopīpašniekam un būvniecības pasūtītājam sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Pumpuri Jums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003297735, novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas biroju ēkā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 4008 001 Lienes ielā 7, Jūrmalā un līdz 2012.gada 01.novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju biroju ēkas (būves kadastra apzīmējums 1300 009 7306 001) Lienes ielā 7, Jūrmalā renovācijai, un nodot būvi ekspluatācijā.

2. Lēmuma 1.punkta neizpildes gadījumā līdz 2012.gada 30.novembrim atjaunojot biroju ēkas Lienes ielā 7, Jūrmalā ugunsdrošās sienas ailu aizpildījumu iepriekšējā stāvoklī.

3. Lēmuma 2.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

4. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF