Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 355

protokols Nr. 9, 27. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā,
Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numurs 1300 009 6320)”

Jūrmalas pilsētas dome 2011.gada 27.janvārī pieņēma lēmumu Nr.37 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra numurs 1300 009 6320)” (turpmāk tekstā – Lēmums).

Lēmuma 1.punktā būvniecības pasūtītājai Ā.K., personas kods ***, tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6320 Jāņa Pliekšāna ielā 54, Jūrmalā:

1. līdz 2011.gada 1.jūnijam nojaukt patvaļīgi uzbūvēto siltumnīcu, šķūni, iekšējo metāla sieta nožogojumu un vārtus uz zemes gabala robežas;

2. līdz 2012.gada 1.februārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt saimniecības ēku (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6320 002 un 1300 009 6320 003) rekonstrukcijas projektu, paredzot patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšanu, saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

3. līdz 2012.gada 1.decembrim nojaukt Būvvaldes akceptētajā būvprojektā paredzēto būves daļu.

[1] Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa (turpmāk tekstā – Pilsētplānošanas nodaļa) 2012.gada 10.maijā saņēma Ā.K., personas kods *** (turpmāk tekstā – Iesniedzējs) iesniegumu (lietas Nr.1.1-39/4046-K) ar lūgumu pagarināt Lēmuma 1.punkta izpildes termiņu līdz 2012.gada 31.novembrim.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar sekojošo:

1) Lēmuma izpildes procesā ir veiktas sekojošas darbības uzsāktās būvniecības sakārtošanai:

2011.gada 5.aprīlī ar Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas lēmumu Nr.403 apstiprināts plānošanas un arhitektūras uzdevums saimniecības ēku Nr.002; 003 rekonstrukcijai – patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršana – samazinot būvapjomu un saglabājot funkciju Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54;

2011.gada jūlijā izstrādāts būvprojekts saimniecības ēku rekonstrukcijai un notiek tā saskaņošana;

2) Būvprojekta saskaņošana ar kopīpašniekiem un kaimiņu zemes gabala īpašniekiem ir aizkavējusies sakarā ar to, ka kopīpašniece I.G. šobrīd atrodas ārzemēs, kā arī Iesniedzējas sliktā veselības stāvokļa dēļ.

[2] Pamatojoties uz Ā.K., personas kods ***, un Administratīvā procesa likuma 87.pantu, iestādē ierosināta administratīvā lieta par Lēmuma 1. punkta izpildes termiņa pagarināšanu.

Administratīvā procesa likuma 64.panta otrās daļas noteikumi pieļauj iestādei iespēju pagarināt lēmuma izdošanas termiņu, ja pastāv objektīvi iemesli. Tā kā pirmajā iestādē lieta tiek izskatīta pēc būtības, tai ir pienākums iegūt papildus informāciju un pierādījumus, objektīvs iestādes lēmums nav iespējams pirms procesā svarīgu argumentu noskaidrošanas.

Ņemot vērā iepriekš minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 64.panta otro daļu, Pilsētplānošanas nodaļa pagarināja administratīvā akta izdošanas termiņu līdz 2012.gada 10.jūlijam.

[3] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz Iesniedzējas pieteikumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[4] Jūrmalas pilsētas domes būvvalde komisija 2011.gada 5.aprīlī ar lēmumu Nr.403 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevums saimniecības ēku Nr.002; 003 rekonstrukcijai – patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršana – samazinot būvapjomu un saglabājot funkciju Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54. Plānošanas un arhitektūras uzdevuma derīguma termiņš ir 2 gadi.

Iesniedzēja norāda uz to, ka Lēmuma izpildes procesā šobrīd notiek būvprojekta saskaņošana un procesa pabeigšanai nepieciešams Lēmuma izpildes termiņa pagarinājums līdz 2012.gada 31.novembrim.

Pēc nepieciešamo faktu konstatācijas, izvērtējot lietas apstākļus, kā arī piemērojot administratīvā procesa principus, Jūrmalas pilsētas domes ieskatā nav konstatējams tāds nozīmīgs sabiedrības labums, kura dēļ Iesniedzējam būtu atsakāma Lēmuma izpildes termiņa pagarināšana.

Ņemot vērā to, ka Lēmuma 1.punkta 1.2.apakšpunkta izpildē viens no nosacījumiem ir izstrādāt, saskaņot un Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt saimniecības ēku (būves ar kadastra apzīmējums 1300 009 6320 002 un 1300 009 6320 003) Jāņa Pliekšāna ielā 54, Jūrmalā rekonstrukcijas projektu, paredzot patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšanu un to, ka 1.punkta 1.3.apakšpunktā ir noteikts termiņā līdz 2012.gada 1.decembrim nojaukt Būvvaldes akceptētajā būvprojektā paredzēto būves daļu, un Iesniedzēja nav lūgusi pagarināt šo termiņu, Domes ieskatā ir pagarināms Lēmuma 1.punkta 1.2.apakšpunkta izpildes termiņš.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5., 8., 9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 27.janvāra lēmumā Nr.37„Par patvaļīgās būvniecības radīto seko novēršanu Jūrmalā, Jāņa Pliekšāna ielā 54 (kadastra Nr.1300 009 6320)”, lēmuma 1.punkta 1.1. un 1.2.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

„1.1. līdz 2012.gada 30.novembrim nojaukt patvaļīgi uzbūvēto šķūni un vārtus uz zemes gabala robežas;

1.2. līdz 2012.gada 30.novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Būvvaldē akceptēt saimniecības ēku (būves ar kadastra apzīmējumu 1300 009 6320 002 un 1300 009 6320 003) rekonstrukcijas projektu, paredzot patvaļīgi uzbūvētās būves daļas nojaukšanu, saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai.”

2. Lēmuma 1.punktā uzlikto pienākumu neizpildes gadījumā, Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektoram, saskaņā ar Latvijas Republikas Administratīvā procesa likuma 370.panta noteikumiem, administratīvā akta adresātam ir tiesības uzlikt piespiedu naudu.

3. Lēmuma izpildi kontrolēt Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas vadītājam.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF