Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 367

protokols Nr. 9, 39. punkts

Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem
otrās redakcijas un vides pārskata pilnveidošanu
un galīgās redakcijas sagatavošanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.220 „Par Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata projekta nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai” tika nolemts uzsākt Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otrās redakcijas un vides pārskata projekta sabiedrisko apspriešanu un noteikts sabiedriskās apspriešanas termiņš no 2012.gada 16.aprīļa līdz 2012.gada 28.maijam, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 38.punktā noteikto minimālo sabiedriskās apspriešanas laiku – ne mazāk kā sešas nedēļas.

Sabiedriskās apspriešanas laikā iedzīvotājiem tika nodrošināta iespēja iepazīties ar teritorijas plānojuma otrās redakcijas un vides pārskata materiāliem trīs izstāžu vietās, divās interneta vietnēs un organizētas trīs sabiedriskās apspriešanas sanāksmes.

Otrās redakcijas sabiedriskās apspriešanas ietvaros saņemti 79 iesniegumi, 17 institūciju atzinumi un 4 kaimiņu pašvaldību atzinumi.

Jūrmalas pilsētas domē ir iesniegta izstrādātā teritorijas plānojuma otrā redakcija, stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums un tā vides pārskata projekts, apkopotie institūciju atzinumi un sabiedriskās apspriešanas materiāli.

Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupa ir izskatījusi Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma otrās redakcijas sabiedriskās apspriešanas laikā iesniegtos priekšlikumus un institūciju atzinumus. Ir sagatavots ziņojums par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem.

Ņemot vērā sabiedriskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus, pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 6.oktobra noteikumu Nr.1148 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 42.2.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pieņemt zināšanai ziņojumu par vērā ņemtajiem un noraidītajiem fizisko un juridisko personu priekšlikumiem un iebildumiem, ar priekšlikumu vērā ņemšanas vai noraidīšanas pamatojumu.

2. Pilnveidot Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojuma turpmākajiem 12 gadiem otro redakciju atbilstoši institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un sagatavot teritorijas plānojuma galīgo redakciju.

3. Papildināt stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma vides pārskata projektu atbilstoši saņemtajiem institūciju atzinumiem un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem, sagatavot izvērtējumu par galīgās redakcijas risinājumiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF