Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 370

protokols Nr. 9, 44. punkts

Par zemes lietošanas mērķa maiņu
zemesgabalam Jūrmalā, Straumes ielā 2

Izskatot valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra”, reģistrācijas Nr.40003192154, Krišjāņa Valdemāra ielā 31, Rīgā, Jūrmalas pilsētas domē 2012.gada 4.jūnijā reģistrēto iesniegumu ar Nr.1.1-25/3924 par lietošanas mērķa maiņu zemesgabalam Jūrmalā, Straumes ielā 2, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Zemesgabalam Jūrmalā, Straumes ielā 2 ir noteikts un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrēts nekustamā īpašuma lietošanas mērķis 0903 – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve.

Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Straumes ielā 2 nostiprinātas Latvijas valstij Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0026 5278.

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Straumes ielā 2 ir pārņemts valsts akciju sabiedrības „Privatizācijas aģentūra” valdījumā 2012.gada 30.martā.

Saskaņā ar valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” 2010.gada 31.janvārī noslēgtā 2009.gada 16.marta nomas līguma pārjaunojuma līgumu administratīvā ēka, administratīvās telpas un garāža 563,7 kv.m platībā un zemesgabals Jūrmalā, Straumes ielā 2 ar platību 2561 kv.m nodots nomā sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Straumes 2”, nomas tiesības 2010.gada 14.maijā nostiprinātas zemesgrāmatā.

Saskaņā ar Būves tehniskās inventarizācijas lietu būvei (administratīvai ēkai) Jūrmalā, Straumes ielā 2 ar kadastra apzīmējumu Nr.1300 009 6801 001 galvenais lietošanas veids ir „biroju ēka” (kods 1220), kur telpu grupu izmantošanas veids ir: biroju telpu grupa (kods 1220) 563.7 kv.m un viena dzīvokļa mājas dzīvojamā telpu grupa (kods 1110) 67 kv.m.

Valsts sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „Privatizācijas aģentūra” ir uzdots ar Rīkojumu Nr.404 noslēgt administratīvo līgumu par dzīvokļa īpašumam atbilstošo objekta domājamo daļu iegūšanu īpašumā.

Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.pielikumā norādīto lietošanas mērķu klasifikācijas struktūru un paskaidrojumiem lietošanas mērķis – valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve – nosakāms apbūvētai zemes vienībai, uz kuras esošajās biroju ēkās notiek no valsts un pašvaldības budžeta finansētas darbības.

Nekustamais īpašums Jūrmalā, Straumes ielā 2 nodots privatizācijai un uz zemesgabala esošajā ēkā netiek veiktas no valsts vai pašvaldības budžeta finansētas darbības.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojumu zemesgabals Jūrmalā, Straumes ielā 2 atrodas „Jauktā darījumu, atpūtas un dzīvojamā teritorijā”, kur primārais izmantošanas veids ir darījumu, tirdzniecības un/vai apkalpes iestāžu, atpūtas iestāžu un savrupmāju apbūve, bet sekundārais – cita atļautā izmantošana.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir noteiktā zemes un būvju pašreizējā izmantošana vai zemes plānotā (atļautā) izmantošana, ko kadastrālās vērtēšanas vajadzībām nosaka zemes vienībai atbilstoši vietējās pašvaldības teritorijas plānojumam vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā uzsāktai zemes vai būves izmantošanai.

Saskaņā ar 2006.gada 20.jūnija Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 18.punktu nekustamā īpašuma lietošanas mērķu maiņu ierosina nekustamā īpašuma īpašnieks, jo noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nekustamā īpašuma reālajai izmantošanai un lietošanas mērķa maiņa nav pretrunā ar Jūrmalas pilsētas teritorijas plānojumu.

Ņemot vērā minēto un vadoties no Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumu Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība” 2.punkta, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Nekustamajam īpašumam Jūrmalā, Straumes ielā 2 (kadastra apzīmējums 1300 009 6801) ar zemesgabala kopējo platību 2561 kv.m noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķus: 0801 – komercdarbības objektu apbūve – zemesgabala daļai 2289 kv.m platībā; 0701 – vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve – zemesgabala daļai 272 kv.m platībā.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF