Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 371

protokols Nr. 9, 45. punkts

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes
1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.148
„Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12”

Ar Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumu Nr.148 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12” ir sadalīts zemesgabals Jūrmalā, Liedaga ielā 12 ar kopējo platību 3221 kv.m, atdalot zemesgabalu 1251 kv.m platībā, nosakot tam adresi Jūrmalā, Liedaga ielā 12A, un noteikts, ka koplietošanas ceļš 313 kv.m platībā ir Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašums ar adresi Dubulti 2008.

Saskaņā ar Valsts zemes dienesta kadastra informāciju koplietošanas ceļam 313 kv.m platībā ir piešķirts zemesgabala nosaukums Jūrmalā, Dubulti 2008 kadastra apzīmējums 1300 010 2008, bet Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2511 zemesgabalu Jūrmalā, Liedaga ielā 12 un Jūrmalā, Dubulti 2008 sadale nav nostiprināta.

Ņemot vērā iepriekš minēto, lai sakārtotu īpašuma tiesības, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt šādus grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 1999.gada 18.februāra lēmumā Nr.148 „Par zemesgabala sadalīšanu Jūrmalā, Liedaga ielā 12”:

1. Lēmuma 1.punktu izteikt šādā redakcijā:

„1. Sadalīt zemesgabalu Jūrmalā, Liedaga ielā 12 ar kopējo platību 3221 kv.m, atdalot zemesgabalu 1251 kv.m platībā un atdalot zemesgabalu 313 kv.m platībā saskaņā ar skici.”

2. Lēmuma 4.punktu izteikt to šādā redakcijā:

„4. Atdalītajam zemesgabalam 313 kv.m platībā piešķirt nosaukumu Jūrmalā, Dubulti 2008 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2008 un noteikt, ka tas ir Jūrmalas pilētas pašvaldībai piekrītošs koplietošanas ceļš ar nekustamā īpašuma lietošanas mērķi – zeme ceļu zemes nodalījuma joslā – 1101. ”

3. Papildināt lēmuma 4.punktu ar 4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

„4.1. uz zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 2008 atrodas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederoša būve (garāža) ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2008 005.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF