Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 372

protokols Nr. 9, 47. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101
saimniecības ēkas nodošanu privatizācija

Ar Jūrmalas pilsētas Valdes 1993.gada 23.decembra lēmumu Nr.823 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Meža prosp.101” izveidots zemesgabals 3688 m2 platībā un atjaunotas īpašuma tiesības E.J.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2001.gada 25.septembra lēmumu īpašuma tiesības uz viendzīvokļa dzīvojamo ēku ar kadastra apzīmējumu 001 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai. Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2011.gada 29.marta lēmumu grozīts ieraksts Nr.1.1 un īpašuma tiesības ir nostiprinātas uz saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4702 001.

Ar Latvijas Republikas Augstākās tiesas Civillietu tiesu palātas 2011.gada 6.oktobra spriedumu atzītas īpašuma tiesības K.V.. uz zemesgabalu Jūrmalā, Meža prospektā 101.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 12.marta lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra Nr.1300 004 4702 nostiprinātas K.V.G., zemesgrāmatas nodalījums Nr.2121.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 29.decembra lēmumu Nr.580 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Meža prospektā 101 nomas līguma pagarināšanu ar biedrību „Vecās tehnikas klubs MG” nomas līgums pagarināts līdz 2024.gada 4.februārim biedrības darba nodrošināšanai.

Jūrmalas pilsētas domē 2005.gada 1.novembrī saņemts un reģistrēts privatizācijas ierosinājumu reģistrā biedrības „Vecās tehnikas klubs MG” ēkas privatizācijas ierosinājums ar Nr.538/95.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 14.panta 2.punktu un Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, 17.panta pirmās daļas 1.punktu, 31.panta trešo daļu, kā arī ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2005.gada 29.novembra lēmumu (protokols Nr.5), un pieņemot zināšanai K.V.G. pilnvarotā pārstāvja zvērināta advokāta A.Č. 2012.gada 23.maija iesniegumu (lietas Nr.1.1-27/3580), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Nodot privatizācijai saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 004 4702 001 Jūrmalā, Meža prospektā 101.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) sagatavot un iesniegt apstiprināšanai domē privatizācijas paziņojumu pirmpirkuma tiesīgajai personai .

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF