Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 373

protokols Nr. 9, 48. punkts

Par neapbūvēta zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2208”
privatizācijas ierosinājuma noraidīšanu

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 17.decembra lēmumu Nr.1041 „Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošiem neapbūvētajiem zemesgabaliem” noteikts Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, „Priedaine 2208” ar kopējo platību 4902 m2 platībā (lēmuma pielikuma 12.punkts), kurš atrodas Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, un kurš nepieciešams pašvaldības autonomo funkciju pildīšanai - parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu.

Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas ierosinājumu reģistrā 2006.gada 8.martā ir reģistrēts L.M. iesniegtais zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2208” privatizācijas ierosinājums Nr.538/141.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un 15.pantu, likuma Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likums” 6.pantu un likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijas 2012.gada 13.marta lēmumu (protokols Nr.1), Jūrmalas pilsētas dome nolemj :

1. Noraidīt L.M. zemesgabala Jūrmalā, „Priedaine 2208” , kadastra numurs 1300 005 2208 privatizācijas ierosinājumu.

2. Noteikt, ka zemesgabals saglabājams pašvaldības īpašumā, jo atbilstoši Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 2.punkta prasībām nepieciešams pašvaldības autonomās funkcijas pildīšanai – nodrošināt publiskai lietošanai paredzēto teritoriju parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošanu un uzturēšanu, izpildi.

Šo lēmumu par pārsūdzēt vien mēneša laikā Administratīvajā tiesā ( Rīgā, Antonijas ielā 6, LV-1010), iesniedzot pieteikumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF