Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 28.jūnijāNr. 374

protokols Nr. 9, 49. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1
garāžas ēkas Nr.6 izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 5.marta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēku Nr.6 ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002 ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 900 7737. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672 6.

Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 5.aprīlī pieņēma lēmumu Nr.202 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēkas Nr.6 nodošanu privatizācijai”, pārdodot izsolē.

Akciju sabiedrības „BDO” nekustama īpašuma – garāžas ēkas Nr.6 Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 (kadastra numuru 1300 900 7737) tirgus vērtība atbilstoši situācijai īpašumā 2012.gada 20.aprīlī aprēķināta Ls 2400.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 17.punktu un Latvijas Republikas likumu „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju”, 3.panta trešās daļas 1.punktu, 5.panta otro daļu, 31.panta trešo daļu, 35.panta pirmās daļas 1.punktu, un lai nodrošinātu Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmuma Nr.202 „Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēkas Nr.6 nodošanu privatizācijai” izpildi, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt nekustama īpašuma - Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1, kas sastāv no garāžas ēkas Nr.6 (kopīpašuma 444/617 d.d. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 d.d. no kopējās platības 849 m2 izsoles sākuma cenu Ls 2400 (divi tūkstoši četri simti latu).

2. Apstiprināt nekustama īpašuma - Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēkas Nr.6 (kopīpašuma 444/617 d.d. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 d.d. no kopējās platības 849 m2 izsoles noteikumus saskaņā ar pielikumu.

3. Jūrmalas pilsētas domes privatizācijas komisijai (V.Vītoliņš) trīs mēnešu laikā rīkot nekustama īpašuma - Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēkas Nr.6 (kopīpašuma 444/617 d.d. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 d.d. no kopējās platības 849 m2 izsoli un iesniegt domei lēmuma projektu par izsoles rezultātu un izsoles izdevumu apstiprināšanu.

4. Izsoles rezultātā iegūtos līdzekļus ieskaitīt Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība „Citadele banka”.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 28.jūnija lēmumu Nr.374

(protokols Nr.9, 49.punkts)

Izsoles noteikumi

1. Vispārējā informācija.

Atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli (turpmāk - izsole), norēķinus veicot 100% latos, tiek pārdots Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamais īpašums – Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēka Nr.6 (kopīpašuma 444/617 d.d. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 d.d. no kopējās platības 849 m2.

Ar Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.marta lēmumu Nr.226 „Par adreses piešķiršanu ēkām Jūrmalā, Smilšu ielā 12” palīgēkai ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002 – garāžai noteikta adrese Jūrmalā, Smilšu ielā 12 korpuss 1, neapdzīvojamā telpa (garāža) Nr.5 un korpuss 1, neapdzīvojamā telpa (garāža) Nr.6.

Ar Augstākās tiesas Civillietu palātas 2009.gada 1.oktobra spriedumu atzītas īpašuma tiesības N.I. uz neapdzīvojamo telpu Nr.5. Īpašuma tiesības uz garāža ēku Nr.5 nav nostiprinātas Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļā.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2007.gada 6.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 (dzīvokļa īpašumu Nr.1) ar kadastra numuru 1300 901 4316 – kas sastāv no kopīpašuma 522/2939 d.d. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - nostiprinātas E.K., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672 1.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 20.augusta lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 (dzīvokļa īpašumu Nr.2) ar kadastra numuru 1300 901 4317 – kas sastāv no kopīpašuma 576/2939 d.d. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - nostiprinātas M.B., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672 2.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 27.jūnija lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 (dzīvokļa īpašumu Nr.3) ar kadastra numuru 1300 901 4318 – kas sastāv no kopīpašuma 367/2939 d.d. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - nostiprinātas A.A., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672 3.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2002.gada 1.novembra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Smilšu ielā 12 (dzīvokļa īpašumu Nr.4) ar kadastra numuru 1300 901 4319 – kas sastāv no kopīpašuma 711/2939 d.d. no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas - nostiprinātas O.L., Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000069672 4.

2. Turpmāk tekstā minēto jēdzienu skaidrojums.

Dome - Jūrmalas pilsētas dome.

Izsolāmais objekts – nekustamais īpašums - Jūrmalā, Smilšu ielā 12 k-1 garāžas ēka Nr.6 (kopīpašuma 444/617 d.d. no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2615 002) un zemesgabala 590/2939 d.d. no kopējās platības 849 m2.

Izsoles rīkotājs – privatizācijas komisija.

Izsole tiek rīkota starp kopīpašniekiem.

3. Informācijas publicēšanas kārtība.

3.1. Sludinājums par izsoli un termiņš, līdz kuram personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības, var pieteikties uz izsoli, publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms izsoles pieteikuma termiņa beigām un Jūrmalas pilsētas pašvaldības teritorijā izdotajā laikrakstā.

3.2. Vienlaikus ar sludinājumu personām, kuru īpašuma tiesības nostiprinās zemesgrāmatā un kurām ir pirmpirkuma tiesības, tiek nosūtīts paziņojums par izsoli, norādot, ka šīs tiesības tās var izmantot tikai tad, ja to rakstveidā piesaka viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

4. Pirmpirkuma tiesības uz izsolāmo nekustamo īpašumu ir nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 kopīpašniekiem, kuru īpašuma tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā.

5. Ja sludinājumā norādītajā termiņā no nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 kopīpašniekiem ir s aņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar pieteikuma iesniedzēju slēdz pirkuma līgumu par izsoles sākuma cenu, par ko tiek pieņemts domes lēmums.

Mak sājums, ko veido starpība starp izsoles sākuma cenu un iemaksāto nodrošinājumu, tiek veikts viena mēneša laikā no paredzētās izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”.

6. Ja izsludinātajā termiņā nekustamā īpašuma Jūrmalā, Smilšu ielā 12 visi kopīpašnieki iesnieguši pieteikumu par garāžas ēkas un zemesgabala d.d. pirkšanu vai iesnieguši atteikumu, rīkojama izsole šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.

7. Izsoles dalībnieku reģistrācijas kārtība.

7.1. Dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā „Latvijas Vēstnesis".

7.2. Dalībnieku reģistrācija tiek pārtraukta divas dienas pirms izsoles datuma.

7.3. Iepazīšanās ar izsoles noteikumiem un izsoles dalībnieku reģistrācija tiek veikta Jūrmalā, Jomas ielā 1/5, 231.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no 14 līdz 16.

7.4. Līdz reģistrācijai izsoles dalībniekam jāpārskaita Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”:

7.4.1. izsoles reģistrācijas maksa Ls 100,

7.4.2. nodrošinājums 10% apmērā no izsolāmās garāžas ēkas un zemesgabala d.d. sākuma cenas, bet atkārtotas izsoles gadījumā – no izsoles sākuma cenas.

Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē.

7.5. Personai, kura piesaka pirmpirkuma tiesības, ir jāiesniedz šādi dokumenti

7.5.1. juridiskai personai, kā arī personālsabiedrībai:

7.5.1.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.1.2. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.5.1.3. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.5.1.4. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās garāžas ēkas un zemesgabala d.d. iegādi;

7.5.1.5. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.5.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.5.2. fiziskai personai:

7.5.2.1. īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.2. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.3. ja īpašnieku pārstāv pilnvarota persona, tad pilnvarotās personas pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija) un pilnvara (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.5.2.4. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6. Izsoles dalībniekiem, kuri vēlas reģistrēties izsolei, jāiesniedz šādi dokumenti:

7.6.1. juridiskai personai:

7.6.1.1. apliecināts reģistrācijas apliecības noraksts;

7.6.1.2. apliecināts spēkā esošu statūtu (līguma) noraksts vai izraksts par pārvaldes institūciju (amatpersonu) kompetences apjomu;

7.6.1.3. attiecīgās institūcijas lēmums par izsolāmās garāžas ēkas un zemesgabala d.d. iegādi;

7.6.1.4. valsts reģistra iestādes izziņa par attiecīgo juridisko personu vai personālsabiedrību, kas izsniegta ne agrāk par sešas nedēļām no izsoles dienas;

7.6.1.5. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.1.6. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija).

7.6.2. fiziskai personai:

7.6.2.1. pase vai cits personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.2. dokuments, kas apliecina izsoles reģistrācijas maksas samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.6.2.3. dokuments, kas apliecina nodrošinājuma samaksu (uzrādot oriģinālu, jāiesniedz kopija);

7.7. Reģistrētajam izsoles dalībniekam tiek izsniegta reģistrācijas apliecība. Tiek sastādīts to personu saraksts, kuras ir izpildījušas izsoles priekšnoteikumus.

7.8. Privatizācijas komisija nav tiesīga līdz izsoles sākumam iepazīstināt fiziskās un juridiskās personas ar ziņām par citiem izsoles dalībniekiem.

7.9. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts:

7.9.1. ja vēl nav iestājies vai ir jau beidzies dalībnieku reģistrācijas termiņš;

7.9.2. ja nav iesniegti 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie dokumenti.

8. Izsole notiek, ja izsoles norisē piedalās vairāk kā puse no privatizācijas komisijas sastāva.

9. Piedāvātā augstākā summa par nosolīto garāžas ēku un zemesgabala d.d. jāsamaksā viena mēneša laikā no izsoles dienas Jūrmalas pilsētas domes kontā LV36PARX0002484571022, akciju sabiedrība “Citadele banka”. Iemaksātā nodrošinājuma summa tiek ieskaitīta pirkuma summā. Par apmaksas dienu tiek uzskatīts datums, kad dome ir saņēmusi maksājumu norādītajā norēķinu kontā kredītiestādē. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

10. Ja noteiktajā termiņā uz izsoli ir pieteicies tikai viens pretendents, privatizācijas komisija piedāvā vienīgajam reģistrētajam izsoles dalībniekam, kurš ieradies noteiktajā laikā uz izsoli, pirkt garāžas ēku un zemesgabala d.d., nosolot vienu soli. Vienīgais izsoles dalībnieks, kurš vēlas iegādāties garāžas ēku un zemesgabala d.d., nosolot vienu soli, uzskatāms par izsoles uzvarētāju.

11. Izsoles norise, ja ir reģistrējies vairāk kā viens pretendents.

11.1. Izsole notiek tikai tad, ja uz izsoli ir ieradies vismaz viens no vairākiem reģistrētiem izsoles dalībniekiem. Izsoles dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesniegumu. Reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

11.2. Ja noteiktajā laikā uz izsoli ierodas tikai viens no vairākiem reģistrētajiem izsoles dalībniekiem, izsole tiek atlikta uz piecpadsmit minūtēm. Ja šajā laikā vairāk neviens izsoles dalībnieks neierodas, izsole notiek saskaņā ar noteikumu 10.punktā noteikto kārtību.

11.3. Izsoles dalībnieks pie ieejas izsoles telpā uzrāda reģistrācijas apliecību, saskaņā ar kuru viņam izsniedz reģistrācijas kartīti, kuras numurs atbilst reģistrācijas numuram sarakstā un reģistrācijas apliecībā ierakstītajam kārtas numuram, un paraksta izsoles noteikumus.

Privatizācijas komisija pārliecinās par solītāju ierašanos pēc iepriekš sastādītā saraksta.

11.4. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu un uzvārdu vai nosaukumu, kā arī solītāja pārstāvja vārdu un uzvārdu. Privatizācijas komisija atzīmē katra dalībnieka piedāvāto cenu saraksta kārtībā, cenas atzīmēšanu turpinot, kamēr to paaugstina.

Atsakoties no turpmākas solīšanas, katrs dalībnieks ar parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apstiprina savu pēdējo solīto cenu.

11.5. Privatizācijas komisijas vadītājs atklāj izsoli un raksturo izsolāmo garāžas ēku un zemesgabala d.d., paziņo tās sākuma cenu, kā arī soli - Ls 240, par kādu cena tiks paaugstināta.

11.6. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Privatizācijas komisijas vadītājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem augstāku cenu nepiedāvā, privatizācijas komisijas vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēdējais āmura piesitiens aizstāj izsolītāja paziņojumu par to, ka viņš pieņēmis vairāksolījumu un šis āmura piesitiens noslēdz pārdošanu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīta protokolā.

11.7. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda privatizācijas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu izsoles dalībnieku sarakstā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai. Izsoles dalībnieks, kurš nosolījis augstāko cenu, bet nevar privatizācijas komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās izsoles dalībnieku sarakstā, tādējādi ir atteicies no nosolītās garāžas ēkas un zemesgabala d.d.. Pēc privatizācijas komisijas vadītāja lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas maksa un nodrošinājums. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, kuri vēlas iegādāties izsolāmo garāžas ēku un zemesgabala d.d., par to attiecīgi ieraksta protokolā un izsole tūlīt tiek atkārtota, bet, ja palicis tikai viens dalībnieks, viņš iegūst tiesības uz izsolāmo garāžas ēku un zemesgabala d.d. par viņa nosolīto cenu.

11.8. Ja izsolē ir izsoles dalībnieki, kuru nosolītā summa ir vienāda, tad tiek izdarīts attiecīgs ieraksts izsoles protokolā un par garāžas ēkas un zemesgabala d.d. izsoles uzvarētāju tiek atzīts izsoles dalībnieks, kurš agrāk iesniedzis visus dokumentus un reģistrējies izsoles dalībnieku sarakstā.

12. Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis augstāko cenu, jāveic maksājums, ko veido starpība starp nosolīto summu un iemaksāto nodrošinājumu, viena mēneša laikā no izsoles dienas. Izsoles reģistrācijas maksa netiek ieskaitīta norēķinā par nosolīto mantu.

13. Ja izsoles dalībnieks noteiktajā laikā privatizācijas komisijai nav iesniedzis dokumentus par to, ka noteikumu 12.punktā minētais norēķins ir nokārtots, viņš zaudē tiesības uz nosolīto garāžas ēku un zemesgabala d.d.. Reģistrācijas maksa un nodrošinājums attiecīgajam dalībniekam netiek atmaksāti.

Pircējam, kurš nosolījis nākamo augstāko cenu, ir tiesības divu nedēļu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas paziņot privatizācijas komisijai par izsolāmās garāžas ēkas un zemesgabala d.d. pirkšanu par paša nosolīto cenu.

14. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši augstāko cenu par izsolāmo garāžas ēku un zemesgabala d.d., nodrošinājums tiek atmaksāts divu nedēļu laikā no izsoles, pamatojoties uz viņa iesniegumu.

Dalībniekiem, kuri nav ieradušies uz izsoli, tiek atmaksāts tikai nodrošinājums. Izsoles reģistrācijas maksa netiek atmaksāta.

15. Privatizācijas komisija sagatavo un iesniedz, pievienojot izsoles protokolu, domes lēmuma projektu par izsoles rezultātiem un izsoles izdevumu tāmi. Dome apstiprina izsoles rezultātus un izdevumu tāmi ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc noteikumu 5. vai 12.punktā paredzētā maksājuma nokārtošanas.

16. Garāžas ēkas un zemesgabala d.d. nosolītājam septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas jāparaksta pirkuma līgums.

17. Izsole uzskatāma par nenotikušu, ja:

17.1. nav reģistrējies neviens izsoles dalībnieks vai uz izsoli nav ieradies neviens no reģistrētajiem izsoles dalībniekiem;

17.2. neviens no izsoles dalībniekiem nepārsola sākotnējo cenu vai arī nosolītājs nav samaksājis nosolīto cenu;

17.3. izsoles dalībnieks – garāžas ēkas un zemesgabala d.d. nosolītājs – nav parakstījis pirkuma līgumu atbilstoši 16.punktam.

18. Izsole uzskatāma par spēkā neesošu, ja:

18.1. informācija par garāžas ēkas un zemesgabala d.d. pārdošanu nav bijusi publicēta noteikumos norādītajos laikrakstos vai ja izsole tikusi izziņota, pārkāpjot noteikumus;

18.2. tiek konstatēts, ka nepamatoti noraidīta kāda dalībnieka piedalīšanās izsolē vai nepareizi noraidīts kāds pārsolījums;

18.3. tiek konstatēts, ka bijusi noruna atturēt kādu no piedalīšanās izsolē;

18.4. garāžas ēku un zemesgabala d.d. pirkusi persona, kurai nav tiesību piedalīties izsolē;

18.5. izsoles dalībnieku reģistrācija un izsole notiek citā vietā un laikā, kas neatbilst laikrakstos publicētajai informācijai;

18.6. nav ievēroti noteikumu 7.5., 7.6.apakšpunktā minētie noteikumi.

19. Lēmumu par izsoles atzīšanu par nenotikušu vai spēkā neesošu pieņem dome un nedēļas laikā paziņo par to reģistrētajiem izsoles dalībniekiem. Lēmumu var pārsūdzēt tiesā viena mēneša laikā no paziņojuma dienas. Pēc izsoles, kas atzīta par nenotikušu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums, pamatojoties uz viņu iesnieguma, bet pēc izsoles, kas atzīta par spēkā neesošu, tās dalībniekiem divu nedēļu laikā tiek atmaksāts nodrošinājums un reģistrācijas maksa, pamatojoties uz viņu iesniegumu.


Lejupielāde: DOC un PDF