Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 12.jūnija 319.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 19.jūlijāNr. 402

protokols Nr. 11, 34. punkts

Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6, kadastra apzīmējums 1300 007 5504 001,
daļas nomas līguma pagarināšanu ar V.B.

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Zemes komisijas 1997.gada 11.aprīļa lēmumu Nr.417 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Muižas ielā 6” izveidots zemesgabals 3735 m2 platībā kultūras centra ēku uzturēšanai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1999.gada 21.janvāra lēmumu īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu Jūrmalā, Muižas ielā 6 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, kadastra numurs 1300 007 5504. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījums Nr.4222.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2010.gada 8.jūnija noteikumiem Nr.515 „Noteikumi par valsts un pašvaldību mantas iznomāšanas kārtību, nomas maksas noteikšanas metodiku un nomas līguma tipveida nosacījumiem”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 19.jūnija sēdes lēmumu (protokols Nr.6), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Pagarināt līgumu ar V.B. par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Muižas ielā 6 daļas, kas sastāv no ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 007 5504 001 (saskaņā ar pievienoto ēkas un zemes plānu), 2.stāva telpas Nr.2 35,48 m2 platībā un zemesgabala daļas 208 m2 platībā (zemesgabala kadastra numurs 1300 007 5504, kopējā platība 3735 m2), nomu līdz 2017.gada 14.jūlijam, paredzot, ka maksājumi par telpu faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 15.jūlija. Grozīts ar domes 2014.gada 12.jūnija 319.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 15.jūlija.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF