Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2015.gada 16.decembra 520.lēmumu
Grozījumi ar domes 2015.gada 21.janvāra 1.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 27.decembra 735.lēmumu
Grozījumi ar domes 2013.gada 28.novembra 669.lēmumu

2012.gada 9.augustāNr. 421

protokols Nr. 13, 5. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra
palielināšanu Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles
rekonstrukcijai/ restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei pieņemt lēmumu, kurā atbalstīts Jūrmalas pilsētas pašvaldības lēmums ņemt aizņēmumu 12 083 953,62 euro apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Dzintaru koncertzāles slēgtās zāles rekonstrukcijai/restaurācijai Turaidas ielā 1, Jūrmalā, tajā skaitā pa gadiem:

1.1. 2012.gadā – 1 028 685,07 euro;

1.2. 2013.gadā – 4 053 152,25 euro;

1.3. 2014.gadā – 3 146 698,46 euro;

1.4. 2015.gadā – 3 281 019,74 euro;

1.5. 2016.gadā – 574 398,10 euro.

Grozīts ar domes 2015.gada 16.decembra 520.lēmumu

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 20 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2016.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis