Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 27. decembra 736.lēmumu
Grozījumi ar domes 2012.gada 20. decembra 678.lēmumu

2012.gada 9.augustāNr. 422

protokols Nr. 13, 6. punkts

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības saistību apmēra
palielināšanu Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta 2008.gada 25.marta noteikumiem Nr.196 „Noteikumi par pašvaldību aizņēmumiem un galvojumiem”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomi atļaut Jūrmalas pilsētas domei ņemt kredītu Ls 2 098 172 (EUR 2 984 429,79) apmērā Valsts kasē ar Valsts kases noteikto procentu likmi pie nosacījuma, ka gada procentu likmes fiksēšanas periods tiek noteikts ik pēc gada, vai citā kredītinstitūcijā ar izdevīgākiem nosacījumiem, Bērnudārza jaunbūvei Tukuma ielā 9, Jūrmalā, t.sk., pa gadiem:

1.1. 2012.gadā Ls 602 000;

1.2. 2013.gadā Ls 1 283 455;

1.3. 2014.gadā Ls 212 717 (EUR 302 669,02). Grozīts ar domes 2013.gada 27.decembra 736.lēmumu

2. Noteikt, ka aizņēmums atmaksājams 10 gados, pamatsummas atmaksu uzsākot ar 2014.gada 30.septembri.

3. Noteikt, ka kredīta atmaksa tiek garantēta ar budžeta līdzekļiem.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis