Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2014.gada 10.jūlija 356.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 9.augustāNr. 437

protokols Nr. 13, 22. punkts

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības
robežu pārkārtošanas apstiprināšanu starp zemes vienībām
Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” biroja vadītāja vietnieces Kristīnes Caunes 2012.gada 13.jūlijā iesniegto iesniegumu Nr.11JU-03.3/5 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 2508) un zemes īpašuma Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 2617) zemes ierīcības projektu, Jūrmalas pilsētas dome konstatē, ka:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” ir saņēmusi zemes vienības Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā īpašnieku J.B., D.B. un zemes vienības Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā īpašnieka Jūrmalas pilsētas domes izpilddirektora V.Freimaņa iesniegumu izstrādāt zemes ierīcības projektu minētajiem īpašumiem.

Zemes ierīcības projekts izstrādāts saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas 2010.gada 18.jūnija lēmumu Nr.8 „Par zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanu zemesgabaliem Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā, Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā”.

Izstrādātais zemes ierīcības projekts atbilst Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.288 „Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

Ņemot vērā iepriekšminēto un vadoties no Latvijas Republikas Zemes ierīcības likuma, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā un zemes vienības Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā zemes ierīcības projektu, saskaņā ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijasmernieks.lv” izstrādāto zemes ierīcības projekta lietu.

2. Apstiprināt zemes vienības Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā ar kopējo platību 1711m2 robežu pārkārtošanu, atdalot zemes vienības daļu 17m2 platībā un pievienojot to zemes vienībai Tirgoņu iela 2617, Jūrmalā. Noteikt, ka zemes vienības Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā platība pēc zemes vienības daļas atdalīšanas ir 1694m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu un zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

2.2. Zemes vienībai Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienības daļa 165m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ūdensvadu, kas atrodas līdz 2m dziļumā (12010101);

2.2.3. zemesgabala daļa 138m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pašteces kanalizācijas vadu (120103);

2.2.4. zemes vienības daļa 6m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.5. zemes vienības daļa 39m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.6. zemes vienības daļa 39m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju un kabeļu kanalizāciju (120401);

2.2.7. zemes vienības daļa 333m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601);

2.2.8. zemes vienības daļa 125m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar pazemes siltumvadu, siltumapgādes iekārtu un būvi (120601);

2.2.9. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

2.2.10. ēka ar kadastra apzīmējumu 1300 009 2508 001 ir valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102). Dzēsts ar domes 2014.gada 10 jūlija 356.lēmumu

2.3. Uzdot zemes vienības Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3. Apstiprināt zemes vienības Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā ar kopējo platību 3596m2 robežu pārkārtošanu, pievienojot no zemes vienības Tirgoņu ielā 6, Jūrmalā atdalīto zemes vienības daļu 17m2 platībā. Noteikt, ka zemes vienības Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā, platība pēc zemes vienības daļas pievienošanas ir 3613m2, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projektu, saskaņā ar pievienoto zemes ierīcības projekta grafisko daļu:

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā lietošanas mērķis ir zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumā un ceļu zemes nodalījuma joslā - 1101.

3.2. Zemes vienībai Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā noteikt jaunus apgrūtinājumus:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas valsts nozīmes kultūras pieminekļa teritorija un objekti (14010102).

3.3. Uzdot zemes vienības Tirgoņu ielā 2617, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF