Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 526

protokols Nr. 17, 11. punkts

Par atzinības izteikšanu un naudas balvas piešķiršanu
jūrmalniekam pludmales volejbolistam A.S. un viņa trenerim G.S.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 5.punktu un ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 31.marta nolikuma Nr.7 „Naudas balvas par izciliem sasniegumiem sportā un kultūrā piešķiršanas kārtība un apmērs” 9.1.4.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Izteikt atzinību un piešķirt naudas balvu LVL 2000 (divi tūkstoši latu, 00 santīmi) apmērā (pēc nodokļu nomaksas), pamatojoties uz minētā nolikuma 9.1.4.punkta Jūrmalas pilsētas iedzīvotājam A.S. (personas kods ***) dzīvojošam *** Jūrmalā, ***, par dalību Londonas XXX Olimpiskajās spēlēs pludmales volejbolā un viņa trenerim G.S. piešķirt naudas balvu LVL 1000 (viens tūkstotis latu, 00 santīmi) (personas kods ***) dzīvojošam *** Jūrmalā, ***, saskaņā ar nolikuma 11.punktu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF