Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 536

protokols Nr. 17, 25. punkts

Par dāvanu karšu saņēmēju mērķa grupu noteikšanu

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par Pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 19.punktu, ievērojot 2011.gada 14.oktobrī starp akciju sabiedrību „Latvenergo” un biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.010000/11-769 un 2012.gada 1.martā starp biedrību „Latvijas Pašvaldību savienība” un Jūrmalas pilsētas domi noslēgto dāvinājuma (ziedojuma) līgumu Nr.229/1.1-16.1/178, ņemot vērā biedrības „Latvijas Pašvaldību savienība” 2012.gada 30.augusta vēstuli Nr.0820122128/A1901 par „Latvenergo” II kampaņas karšu dalīšanas gaitu un priekšlikumiem atlikušo karšu dalīšanai, lai sekmīgi pabeigtu kampaņu un uzlabotu citu mazaizsargāto ģimeņu ar bērniem labklājību, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noteikt šādas mērķa grupas, kuras akciju sabiedrības „Latvenergo” dāvanu kartes „Elektrības norēķinu karte – 53,70 Ls” varēs saņemt:

1) ģimenes, kurās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, kurām Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvalde ir piešķīrusi maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu;

2) ģimenes, kurās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, kurās viens no vecākiem ir 1. vai 2.grupas invalīds un kuru deklarētā dzīvesvieta ir Jūrmalas pilsētā;

3) ģimenes, kurās ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, kurām ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 150 Ls uz vienu personu, kuri vērsušies Labklājības pārvaldē ienākumu un materiālo resursu novērtēšanai, iesniedzot iztikas līdzekļu deklarāciju, kas noteikta normatīvajos aktos par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu.

2. Dāvanu karšu izsniegšanu sociālā atbalsta kampaņas laikā uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei.

3. Lēmuma izpildes kontroli uzdot Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldei (L.Grobiņai).

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF