Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 544

protokols Nr. 17, 35. punkts

Par zemes vienības Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16
sadales apstiprināšanu un adreses piešķiršanu

Izskatot sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Intra MTD” rīkotājdirektora U.G. 2012.gada 11.septembrī iesniegto iesniegumu Nr.23 ar lūgumu Jūrmalas pilsētas domei apstiprināt zemes īpašuma Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 019 1813) sadalīšanas projektu, kas izstrādāts pēc zemes vienības īpašnieku S.Z. pilnvarotās personas N.K., I.P. un A.S. priekšlikuma, saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19 (protokols Nr.14, 37.punkts) „Par Jūrmalas Attīstības plāna (ģenerālplāns) grozījumu, grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu” apstiprinātajiem Jūrmalas pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 15.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.45 „Par detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Kaugurciema ielā 16 projekta grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu”, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes 2012.gada 27.jūlijā ar komisijas lēmumu Nr.1345 akceptēto „Dzīvojamās mājas - savrupmājas” tehnisko projektu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2006.gada 20.jūnija noteikumiem Nr.496 „Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu klasifikācija un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un maiņas kārtība”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1602 „Noteikumi par nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu klasifikāciju” un Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 3.novembra noteikumiem Nr.1269 „Adresācijas sistēmas noteikumi”, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes vienības Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā ar kopējo platību 3634m2 sadali, atdalot zemes vienības daļu 1211m2 platībā un piešķirot adresi Kaugurciema ielā 16A, Jūrmala un atdalot zemes vienības daļu 1212m2 platībā un piešķirot adresi Kaugurciema ielā 16B, Jūrmala. Noteikt, ka zemes vienības Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā platība pēc zemesgabala atdalīšanas ir 1211m2, saskaņā ar grafisko pielikumu:

1.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

1.2. Zemes vienībai Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā atcelt apgrūtinājumus, kas noteikti Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas III.daļas 1.iedaļas ierakstā un noteikt jaunus apgrūtinājumus:

1.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

1.2.2. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

1.2.3. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

1.2.4. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija un objekti (14010103);

1.3. Uzdot zemes vienības Kaugurciema ielā 16, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2. Izveidot zemes vienību Kaugurciema ielā 16A, Jūrmalā ar kopējo platību 1211m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

2.1. Noteikt, ka zemes vienībai Kaugurciema ielā 16A, Jūrmalā lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve– 0601.

2.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kaugurciema ielā 16A, Jūrmalā:

2.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

2.2.2. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

2.2.3. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

2.2.4. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija un objekti (14010103);

2.2.5. zemes vienības daļa 15m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301);

2.2.6. zemes vienības daļa 18m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

2.3. Uzdot zemes vienības Kaugurciema ielā 16A, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

2.4. Piešķirt adresi dzīvojamās mājas – savrupmājas jaunbūvei Kaugurciema iela 16A, Jūrmala, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3. Izveidot zemes vienību Kaugurciema ielā 16B, Jūrmala ar kopējo platību 1212m2, saskaņā ar grafisko pielikumu.

3.1. Noteikt, ka zemes vienības Kaugurciema ielā 16B lietošanas mērķis ir individuālo dzīvojamo māju apbūve – 0601.

3.2. Noteikt apgrūtinājumus zemes vienībai Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā:

3.2.1. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas teritorijā (110103);

3.2.2. zemes vienība atrodas ķīmiskās aizsargjoslas teritorijā ap pazemes ūdens ņemšanas vietu (110909);

3.2.3. zemes vienība atrodas Baltijas jūras un Rīgas jūras līča krasta kāpu aizsargjoslas teritorijā (110101);

3.2.4. zemes vienība atrodas vietējās nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorija un objekti (14010103);

3.2.5. zemes vienības daļa 272m2 platībā atrodas aizsargjoslas teritorijā gar ielu-sarkanā līnija (120301).

3.3. Uzdot zemes vienības Kaugurciema ielā 16B, Jūrmalā īpašniekam atbildēt par visu pazemes un virszemes inženiertīklu saglabāšanu, kas atrodas zemesgabala teritorijā un netraucēt to ekspluatāciju.

3.4. Likvidēt adresi palīgceltnei ar kadastra apzīmējumu 1300 019 1813 007 Kaugurciema iela 16, Jūrmala un piešķirt adresi Kaugurciema iela 16B, Jūrmala.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF