Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 552

protokols Nr. 17, 43. punkts

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maijā lēmumā Nr.241
„Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā
(kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”

[1] Jūrmalas pilsētas dome 2012.gada 3.maijā pieņēma lēmumu Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10” (turpmāk tekstā – Lēmums).

1. Lēmuma 1.punktā mākslinieku darbnīcas Nr.*** Dubultu prospektā 10, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai L.B.P. (personas kods ***) tika uzdots novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2910 001 Dubultu prospektā 10, Jūrmalā:

1.1. līdz 2012.gada 1.augustam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu mākslinieku darbnīcas Nr.*** (telpu grupas kadastra apzīmējums ***) Dubultu prospektā 10, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2. līdz 2012.gada 1.novembrim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nodot mākslinieku darbnīcas Nr.*** (telpu grupas kadastra apzīmējums ***) Dubultu prospektā 10, Jūrmalā ekspluatācijā.

[2] Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk tekstā – Dome) 2012.gada 26.jūlijā saņēma administratīvā akta adresāta L.B.P. (personas kods ***) iesniegumu (lietas Nr.1.2-1/2785) ar lūgumu pagarināt Lēmuma izpildes termiņu līdz 2013.gada 1.augustam.

Iesniedzējs savu lūgumu par Lēmuma izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamību argumentē ar to, ka patvaļīgās būvniecības sakārtošanas procesā ir veiktas sekojošas darbības:

1. Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļā iesniegts Būvniecības iesniegums – uzskaites karte;

2. Ar arhitekti G.Ā. noslēgts līgums, izstrādāts mākslinieku darbnīcas rekonstrukcijas skiču projekts un, pēc plānošanas un arhitektūras uzdevuma saņemšanas, skiču projekts tiks iesniegts akceptēšanai Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā.

[3] Pamatojoties uz L.B.P. (personas kods ***) un Administratīvā procesa likuma 55.panta pirmo daļu, iestādē tika ierosināta administratīvā lieta.

[4] Administratīvā procesa likuma 68.panta otrajā daļā noteikts, ja piemērojamā tiesību norma neparedz ierobežojoša nosacījuma iekļaušanu administratīvajā aktā, iestāde to var ietvert, ja pati iestāde lemj par administratīvā akta izdošanu un saturu. Administratīvā procesa likuma 68.panta trešajā daļā noteikts, ka nosacījumam ir jābūt samērīgam ar administratīvā akta saturu un jāatbilst administratīvā akta jēgai un mērķim.

Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma prasībām pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas un administratīvā procesa dalībnieku uzklausīšanas Jūrmalas pilsētas domei ir jāizvērtē lietas apstākļi un jāpieņem viens no lēmumiem:

1) par lietas izbeigšanu faktu trūkuma dēļ;

2) par lietas izbeigšanu sakarā ar to, ka administratīvā akta izdošana nav lietderīga – ja piemērojamā tiesību norma piešķir iestādei tā izdošanas izvēles tiesības;

3) par administratīvā akta izdošanu – ja piemērojamā tiesību norma paredz, ka administratīvais akts ir jāizdod vai arī piešķir iestādei izdošanas izvēles tiesības.

Konkrētajā gadījumā administratīvā lieta ir ierosināta pamatojoties uz iesniegumu.

Demokrātiskas valsts pamatprasība ir, ka attiecībām starp valsti un personu jābūt taisnīgām. Administratīvo tiesību piemērošanas uzdevums ir sabalansēt personas un sabiedrības intereses, radīt vislabāko līdzsvaru starp personas atsevišķo un sabiedrības kopīgo interešu ievērošanu, vienlaikus nodrošinot personu pret neattaisnotu viņa tiesību un leģitīmo interešu ierobežošanu.

Apsverot administratīvā akta izdošanas vai tā satura lietderību, iestādei jālemj arī par administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu leģitīmo mērķi; par administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai; par administratīvā akta atbilstību, salīdzinot personas tiesību aizskārumu un sabiedrības interešu aizskārumu un ņemot vērā, ka personas tiesību būtisku ierobežošanu var attaisnot tikai ievērojams sabiedrības ieguvums.

[5] Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisija (turpmāk tekstā – Būvvalde) 2012.gada 27.jūlijā ar lēmumu Nr.1327 apstiprināja plānošanas un arhitektūras uzdevumu (turpmāk tekstā – PAU) mākslinieku darbnīcas nr.*** rekonstrukcija ar pārplānošanu un funkcijas maiņu daudzstāvu daudzdzīvokļu mājā – ēka Nr.001, palielinot kopējo platību un mainot funkciju uz dzīvokli saskaņā ar Dzīvokļu īpašuma likumu Jūrmalā, Dubultu prospektā 10. PAU derīguma termiņš 2 gadi.

Tātad Būvvalde ir atļāvusi L.B.P., personas kods ***, līdz 2014.gada 27.jūlijam veikt būvprojekta akceptēšanu.

[6] Dome, novērtējusi lietas apstākļus un iesniegumā minētos argumentus, secina, ka pieņemams lēmums par Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 03.maija lēmuma Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10” grozījumiem.

Ņemot vērā augstāk minēto un pamatojoties uz Administratīvā procesa likuma 1.panta trešo daļu, 5.,8.,9.pantu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 68.panta otrās daļas 1.punktu, 68.panta trešo daļu, 79.panta pirmo daļu, Būvniecības likuma 7.panta pirmās daļas 4.punktu, 30.panta sesto daļu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 1997.gada noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 112.punktu, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

Veikt grozījumus Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 3.maija lēmumā Nr.241 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu dzīvojamā mājā (kadastra apzīmējums 1300 010 2910 001) Jūrmalā, Dubultu prospektā 10”, lēmuma 1.punktu, izsakot šādā redakcijā:

„1. Uzdot mākslinieku darbnīcas Nr.*** Dubultu prospektā 10, Jūrmalā īpašniecei un būvētājai L.B.P. (personas kods ***) novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas dzīvojamā mājā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2910 001 Dubultu prospektā 10, Jūrmalā:

1.1 līdz 2013.gada 1.maijam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijā akceptēt būvprojektu mākslinieku darbnīcas Nr.*** (telpu grupas kadastra apzīmējums ***) Dubultu prospektā 10, Jūrmalā rekonstrukcijai un saņemt būvatļauju būvdarbu turpināšanai;

1.2 līdz 2013.gada 1.augustam būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu kārtībā nodot mākslinieku darbnīcas Nr.*** (telpu grupas kadastra apzīmējums ***) Dubultu prospektā 10, Jūrmalā ekspluatācijā.”

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Atvērt spēkā esošo redakciju

Lejupielāde: DOC un PDF