Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 561

protokols Nr. 17, 53. punkts

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam
Jūrmalā, Puķu ielā 1 apstiprināšanu

Pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 5.aprīļa lēmumu Nr.187 „Par detālplānojuma grozījumu izstrādes uzsākšanu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1” ir izstrādāts teritorijas detālplānojums.

Ņemot vērā minēto, vadoties no Latvijas Republikas Teritorijas attīstības plānošanas likuma 29.panta un izskatot Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 3.oktobra lēmumu (protokols Nr.1.1-59/10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt detālplānojuma grozījumus zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1.

2. Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājam slēgt administratīvo līgumu ar detālplānojuma ierosinātāju (zemes vienības īpašnieku) par detālplānojuma īstenošanas kārtību saskaņā ar pielikumu 2 mēnešu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās. Ja līgums norādītajā termiņā netiek noslēgts, Domei ir tiesības atzīt detālplānojumu par spēku zaudējušu.

3. Jūrmalas pilsētas domes Administratīvajai nodaļai nosūtīt šo lēmumu Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

4. Jūrmalas pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļai publicēt paziņojumu par detālplānojuma apstiprināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”, vietējā pašvaldības laikrakstā un ievietot pašvaldības interneta vietnē.

5. Jūrmalas pilsētas domes Informātikas nodaļai lēmumu par detālplānojuma apstiprināšanu un detālplānojuma apbūves noteikumus un grafisko daļu ievietot pašvaldības interneta vietnē.

Lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā viena mēneša laikā pēc paziņojuma par detālplānojuma apstiprināšanu publicēšanas.

Priekšsēdētājs

G.TruksnisPielikums apstiprināts ar Jūrmalas pilsētas domes

2012.gada 11.oktobra lēmumu Nr.561

(protokols Nr.17, 53.punkts)

Līgums Nr.__________

par detālplānojuma īstenošanas kārtību

Jūrmalā, 2012.gada

Jūrmalas pilsētas dome (turpmāk – Dome), tās izpilddirektora Valda Vītoliņa personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”, no vienas puses, un detālplānojuma zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 īstenotājs P.M. (P.M.) personas kods ***, kura vārdā rīkojas pilnvarotā persona A.V., personas kods *** (turpmāk –Īstenotājs), no otras puses, turpmāk tekstā katrs atsevišķi vai abi kopā – Puses, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes 20______. gada ___ mēneša lēmumu Nr.___„Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Jūrmalā, Puķu ielā 1 apstiprināšanu”, noslēdz šo līgumu (turpmāk tekstā – Līgums) par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Līgums nosaka detālplānojuma īstenošanas kārtību.

1.2. Īstenotājs atbilstoši detālplānojuma mērķim nodrošina tā īstenošanu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos.

1.3. Detālplānojuma īstenošana ietver pasākumus:

1.3.1.ēku un būvju projektēšanu un būvniecību;

1.3.2.ārējo inženiertīklu projektēšanu un izbūvi;

1.3.3.piebraucamo ceļu ( nobrauktuvju) uz apbūvi projektēšanu un izbūvi;

1.3.4.ēku un būvju nodošanu ekspluatācijā.

2. PUŠU SAISTĪBAS UN ATBILDĪBA

2.1. Īstenotājs apņemas:

2.1.1. Veikt detālplānojuma īstenošanu, saskaņā ar apstiprināto detālplānojumu, kurā tiek norādīti realizējamā detālplānojuma mērķi, realizācijas gaita, kā arī paredzamie rezultāti.

2.1.2. Detālplānojumā paredzētās apbūves īstenošanu uzsākt 4 gadu laikā pēc detālplānojuma spēkā stāšanās, detālplānojumā paredzēto apbūvi īstenot līdz 2023.gada 1.februārim.

2.1.3. nodrošināt Līgumā minēto savu saistību izpildi ar nepieciešamajiem resursiem.

2.1.4. kompensēt zaudējumus, kas Domei vai citām personām radušies Īstenotāja vainas vai neuzmanības dēļ 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no rakstiskas pretenzijas saņemšanas.

2.1.5. nekustamā īpašuma Puķu ielā 1, Jūrmalā īpašnieku maiņas gadījumā informēt jauno īpašnieku par šo līgumu un tā neizpildes sekām.

2.2. Dome apņemas:

2.2.1. Sniegt nepieciešamo Domes rīcībā esošo informāciju, kas attiecas uz Līguma izpildi.

2.2.2. Savas kompetences ietvaros sniegt metodisko atbalstu detālplānojuma realizācijas gaitā.

2.3. Ja Īstenotājs neievēro pielīgtos izpildes termiņus bez attaisnojoša iemesla, tad Domei ir tiesības izskatīt jautājumu par apstiprinātā detālplānojuma atzīšanu par spēku zaudējušu.

2.4. Neviena no Pusēm nevar tikt vainota par tās vienošanās saistību nepildīšanu, ja to izpildi kavē nepārvarama vara. Puses veic nepieciešamos pasākumus, lai līdz minimumam samazinātu radītos kaitējumus, kas varētu izrietēt no nepārvaramas varas.

2.5. Puse, kurai kļuvis neiespējami izpildīt saistības šī Līguma 2.4. punktā minēto apstākļu dēļ, piecu (5) darba dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu rašanos vai izbeigšanos.

3. NOBEIGUMA NOTEIKUMI

3.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu pilnīgai un abpusējai saistību izpildei.

3.2. Līguma parakstītāji garantē, ka tiem ir visas tiesības (pilnvaras) savu pārstāvamo vārdā slēgt Līgumu, ar to iegūstot savu pārstāvamo vārdā Līgumā minētās tiesības un pienākumus.

3.3. Jebkuras izmaiņas, kas saistītas ar Līgumā paredzēto saistību izpildi, risina vienošanās ceļā. Vienošanos noformē rakstveidā kā pielikumu.

3.4. Līguma teksts var tikt mainīts vai papildināts, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot to rakstiski. Jebkura šāda rakstiska vienošanās kļūst par šīs Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

3.5. Visas pārējās Pušu savstarpējās tiesiskās attiecības, kas nav atrunātas Līgumā, regulējamas saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.6. Līgums sastādīts latviešu valodā un parakstīts divos eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs - Domei, viens - Īpašniekam.

4. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN REKVIZĪTI

Dome

Reģ. Nr.: 90000056357

Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-1015

Tālr.: 67093816

e-pasts: pasts@jpd.gov.lv

_________________________________

/Valdis Vītoliņš/

Īpašnieks

P.M. (P.M.)

(personas kods ***)

pilnvarotā persona A.V.

personas kods ***

Adrese: ***

_______________________________

 /A.V./
Apbūves noteikumi PDF

Teritorijas plānotā izmantošana JPG


Lejupielāde: DOC un PDF