Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 563

protokols Nr. 17, 56. punkts

Par ceļa servitūta noteikšanu zemesgabalā
Jūrmalā, Majori 8001

Izskatot I.S. (personas kods ***) dzīvojošas ***, 2012.gada 12.jūnija iesniegumu un R.R. (personas kods ***) dzīvojošas ***, 2012.gada 12.jūnija iesniegumu par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalā Majori 8001, Jūrmalā, lai nodrošinātu piebraukšanu zemesgabalam Jaunā ielā 82, Jūrmalā, uz kura atrodas dzīvojamās mājas ar adresēm Jaunā ielā 82, Jūrmalā, Jaunā ielā 82A, Jūrmalā, Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, Jūrmalas pilsētas dome konstatē:

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jaunā ielā 82, Jūrmalā, (kadastra Nr.1300 009 8009) ar platību 1472 kv.m, uz dzīvojamo māju ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 001, pagrabu ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 002 un saimniecības ēku ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 003 ir nostiprinātas R.R. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0021 1491 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 24.aprīļa lēmumu.

Īpašuma tiesības uz ēku nekustamo īpašumu Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, kas sastāv no dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 007, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 008, saimniecības ēkas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 009, siltumnīcas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 010, ir nostiprinātas I.S. Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0021 1497 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2006.gada 2.maija lēmumu. Ēkas Jaunā ielā 82B, Jūrmalā saistītas ar zemesgabalu Jaunā ielā 82, Jūrmalā. Zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0021 1491, ierakstā Nr.2.1. ir nostiprināta nomas tiesība uz zemesgabala daļu 710 kv.m platībā līdz 2105.gada 21.martam, nomnieks I.S., pamatojoties uz 2006.gada 21.marta Nekustamā īpašuma nomas līgumu.

Īpašuma tiesības uz zemesgabalu Majori 8001, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 009 8001) ar platību 1353 kv.m ir nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.3489 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 1998.gada 23.jūlija lēmumu.

Īpašuma tiesības uz ēku nekustamo īpašumu Lejas ielā 1, Jūrmalā, kas sastāv no laivu garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8001 001, laivu garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8001 002 un laivu garāžas ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8001 003, ir nostiprinātas garāžu īpašnieku kooperatīvajai sabiedrībai „Dzintarvilnis” Jūrmalas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.100000437606 ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2008.gada 1.jūlija un 22.oktobra lēmumiem. Ēkas Lejas ielā 1, Jūrmalā, saistītas ar zemesgabalu Majori 8001, Jūrmalā.

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļa informē, ka ēku īpašuma Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, īpašniece I.S. ir uzsākusi saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 1300 009 8009 008) un siltumnīcas (kadastra apzīmējums 1300 009 8009 010) rekonstrukciju bez būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā akceptēta būvprojekta un saņemtas būvatļaujas. Ar Jūrmalas pilsētas domes 2011.gada 20.oktobra lēmumu Nr.464 „Par patvaļīgās būvniecības radīto seku novēršanu zemesgabalā ar kadastra numuru 1300 009 8009 Jūrmalā, Jaunā ielā 82” ir uzdots namīpašuma Jaunā ielā 82B, Jūrmalā īpašniecei I.S. novērst patvaļīgās būvniecības radītās sekas zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 1300 009 8009 Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un līdz 2013.gada 1.janvārim būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā izstrādāt, saskaņot, Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldē akceptēt būvprojektu un saņemt būvatļauju saimniecības ēkas (kadastra apzīmējums 1300 009 8009 008) un siltumnīcas (kadastra apzīmējums 1300 009 8009 010) Jaunā ielā 82B, Jūrmalā rekonstrukcijai.

Ar Jūrmalas pilsētas domes Būvvaldes komisijas 2011.gada 6.decembra lēmumu Nr.1885 ir izsniegts Plānošanas un arhitektūras uzdevums saimniecības ēkas Nr.008 un siltumnīcas Nr.010 ar adresi Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, rekonstrukcijai par saimniecības ēku.

Ņemot vērā reālo ēku izvietojumu zemesgabalā Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un no zemes īpašnieces R.R. iznomāto zemesgabala daļu 710 kv.m platībā, namīpašums Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, atrodas zemesgabala dziļumā un piebraukšanas iespēja no Jaunās ielas ir tikai pie dzīvojamās mājas. Rekonstruējamajā saimniecības ēkā ir paredzēts izbūvēt arī automašīnas garāžu, kurā iebraukšanu nav iespējams nodrošināt no Jaunās ielas, tāpēc namīpašuma Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, īpašniece I.S. lūdz izvērtēt iespēju nodibināt ceļa servitūtu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošajā zemesgabalā Majori 8001, Jūrmalā, lai nodrošinātu piebraukšanu viņas īpašumā esošajam namīpašumam - saimniecības ēkai Jaunā ielā 82B, Jūrmalā.

Zemes īpašniece R.R. lūdz atbalstīt ierosinājumu par ceļa servitūta nodibināšanu zemesgabalā Majori 8001, Jūrmalā, lai lietderīgi varētu izmantot savā lietošanā esošo zemesgabala daļu.

Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība „Dzintarvilnis” 2012.gada 30.maija pilnvaroto sapulcē, protokols Nr.1-12, izskatījusi I.S. iesniegumu , kurā viņa lūdz kooperatīva piekrišanu lūgumam Jūrmalas pilsētas domei izveidot ceļa servitūtu caur zemes gabalu Majori 8001 piekļūšanai viņas īpašumam Jaunā ielā 82B. Tā kā I.S. ģimenes lietošanā ir 7 laivu garāžas, kuras atrodas tieši blakus viņas īpašumam, pilnvarotie nesaskata problēmas ceļa servitūta pastāvēšanai un atbalsta I.S. lūgumu Jūrmalas pilsētas domei noteikt ceļa servitūtu zemesgabalā Majori 8001, Jūrmalā.

Lai nodrošinātu piekļūšanu namīpašumam Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, saskaņā ar grafisko pielikumu būtu nodibināms ceļa servitūts 67 kv.m platībā - tiesība uz braucamo ceļu, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Majori 8001, Jūrmalā, tiktu apgrūtināts par labu nekustamajam īpašumam Jaunā ielā 82B, Jūrmalā, Jaunā ielā 82, Jūrmalā, un ēku nekustamajam īpašumam Lejas ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 8001 003).

Ņemot vērā iepriekš minēto, vadoties no Latvijas Republikas likumiem, Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošajiem noteikumiem Nr.19,, Jūrmalas pilsētas domes Attīstības un vides jautājumu komitejas 2012.gada 7.septembra sēdes protokola Nr.1.1-59/09, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Piekrist ceļa servitūta 67 kv.m platībā nodibināšanai zemesgabalā Majori 8001, Jūrmalā, ar kuru Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums Majori 8001, Jūrmalā, ar kadastra numuru 1300 009 8001 un platību 1353 kv.m tiek apgrūtināts par labu nekustamajam īpašumam Jaunā ielā 82, Jūrmalā (kadastra Nr.1300 009 8009), ēku nekustamajam īpašumam Jaunā ielā 82B, Jūrmalā (kadastra apzīmējumi 1300 009 8009 007, 1300 009 8009 008, 1300 009 8009 010) un .ēku nekustamajam īpašumam Lejas ielā 1, Jūrmalā (kadastra apzīmējums 1300 009 8001 003) saskaņā ar grafisko pielikumu.

2. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai sagatavot lēmuma 1.punktā minēto servitūta līgumu.

Šo lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā Rīgā, Antonijas ielā 6 viena mēneša laikā no tā paziņošanas dienas.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF