Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā
2012.gada 11.oktobrīNr. 571

protokols Nr. 17, 64. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 daļas nomas
līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Decoline”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2012.gada 5.marta lēmumu Nr.82 „Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu Jūrmalā, Dubultu prospekts 2525” izveidots Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 19052 m2 platībā Dubultu prospekta uzturēšanai posmā no Ogres ielas līdz Parka ielai.

Ar Jūrmalas zemesgrāmatu nodaļas 2004.gada 16.aprīļa lēmumu Jūrmalas pilsētas pašvaldībai ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz zemesgabalu Jūrmalā, Dubultu prospekts 2526 ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2526, zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000133512.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 7.novembra nolikumu Nr.53 „Par nekustamā īpašuma (nedzīvojamo un vasarnīcu telpu un ar tām saistīto zemes platību), kā arī atsevišķu zemesgabalu vai to daļu iznomāšanas un izīrēšanas kārtību”, kā arī, ņemot vērā Jūrmalas pilsētas domes Nekustamā īpašuma iznomāšanas un izīrēšanas komisijas 2012.gada 18.septembra sēdes lēmumu (protokols Nr.10), Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „DECOLINE” (vienotais reģistrācijas Nr.40103406236) zemesgabala Jūrmalā, „Dubultu prospekts 2526” ar kadastra apzīmējumu 1300 010 2526 un kopējo platību 19052 m2 daļu 550 m2 platībā (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) līdz 2013.gada 1.augustam (uz būvniecības laiku) piebraukšanai pie nekustamā īpašuma Jūrmalā, Ceriņu ielā 18. Pēc būvniecības tiek atjaunota zaļā zona un ietve.

2. Līdz saistošo noteikumu pieņemšanai par nomas maksas apmēra noteikšanu zemes nomas maksu gadā noteikt 1,5% apmērā no zemes kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF