Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 611.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 719

protokols Nr. 20, 86. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Dubulti 3601 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 7.jūnija lēmumu Nr.450 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Dubulti 3601” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Dubulti 3601 ar kopējo platību 357573 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai - publiska pilsētas mežaparka ierīkošanai rekreācijas vajadzībām.

Ar Jūrmalas Zemesgrāmatu nodaļas 2012.gada 26.oktobra lēmumu īpašuma tiesības uz zemesgabalu ar kadastra apzīmējumu 1300 010 3601 nostiprinātas Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, zemesgrāmatu nodalījums Nr.100000511820.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, „Dubulti 3601”, kadastra numurs 1300 010 3601, kopējā platība 357573m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 3600m2 platībā nomu uz desmit gadiem inženierbūvju - artēzisko urbumu racionālai apsaimniekošanai. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 611.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF