Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 610.lēmumu

2012.gada 20.decembrīNr. 720

protokols Nr. 20, 87. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2009.gada 4.decembra lēmumu Nr.194 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Druvciems 0101” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Druvciems 0101 ar kopējo platību 721683 m2 platībā publiska pilsētas mežaparka ierīkošanai rekreācijas vajadzībām un noteikts, ka zemesgabala platība var tikt precizēta pēc zemesgabala kadastrālās uzmērīšanas.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas , Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Druvciems 0101, kadastra numurs 1300 013 0101, kopējā platība 721685m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 2400m2 platībā nomu uz desmit gadiem inženierbūvju - artēzisko urbumu racionālai apsaimniekošanai. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 610.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF