Latvijas Republika

LATVIJAS REPUBLIKA
JŪRMALAS PILSĒTAS DOME
LĒMUMS
Jūrmalā

Grozījumi ar domes 2013.gada 17.oktobra 609.lēmumu
Atvērt spēkā esošo redakciju

2012.gada 20.decembrīNr. 722

protokols Nr. 20, 89. punkts

Par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401 daļas nomas līguma
noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens”

Saskaņā ar Jūrmalas pilsētas Zemes komisijas 2002.gada 24.maija lēmumu Nr.410 „Par zemesgabala izveidošanu Jūrmalā, Jaundubulti 3401” izveidots pašvaldībai piekrītošs zemesgabals Jūrmalā, Jaundubulti 3401 ar kopējo platību 251438 m2 platībā pašvaldības pastāvīgo funkciju pildīšanai - publiska pilsētas mežaparka ierīkošanai rekreācijas vajadzībām.

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pašvaldībām” 14.pantu, Latvijas Republikas Ministru kabineta 2007.gada 30.oktobra noteikumiem Nr.735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” un lai sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” racionāli un lietderīgi pārvaldītu un apsaimniekotu esošās ūdens ņemšanas vietas, Jūrmalas pilsētas dome nolemj:

1. Noslēgt līgumu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas ūdens” (vienotais reģistrācijas Nr.40003275333) par zemesgabala Jūrmalā, Jaundubulti 3401, kadastra numurs 1300 011 3401, kopējā platība 251438 m2, (saskaņā ar pievienoto zemes plānu) daļu 900 m2 platībā nomu uz pieciem gadiem artēzisko urbumu racionālai apsaimniekošanai. Grozīts ar domes 2013.gada 17.oktobra 609.lēmumu

2. Noteikt zemes nomas maksu gadā 1,5% no apbūvēta zemesgabala kadastrālās vērtības, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli un nekustamā īpašuma nodokli par zemi, paredzot, ka maksājumi par zemes faktisko lietošanu tiek veikti no 2012.gada 20.decembra.

3. Jūrmalas pilsētas domes Pašvaldības īpašumu pārvaldīšanas nodaļai (G.Jubele) divu mēnešu laikā sagatavot lēmuma 1.punktā minēto nomas līgumu.

Priekšsēdētājs

G.Truksnis


Lejupielāde: DOC un PDF